Témata školitelů

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

 • Třetí sektor a modely sociálních podniků v ČR

 • Společensky odpovědné podnikání ve třetím sektoru

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 • Klientelizmus a korupční sítě jako antiobčanská společnost

 • Komercializace servisních občanských organizací

 • Úpadek členství v tradičních občanských organizacích

 • Organizace dobrovolných hasičů jako školy demokracie

Mgr. Dana Moree, Dr.

 • Jak pracují zástupci OOS s teorií? Aneb teorie a praxe – monology nebo dialog?

Prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

 • Evropská občanská společnost, její předpoklady, formy a aktéři, proměny veřejné sféry, procesy evropeizace (teoreticky a empiricky ve vazbě na vhodně vybrané téma např. program Erasmus, Evropská dobrovolnická služba, panevropská média, konkrétní panevropské sociální hnutí, unijní petice aj.)

 • Aktivní hranice a přeshraniční spolupráce (euroregiony, partnerská města, hraniční efekty aj.) - jazyková politika, identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru.

 • Lokální politika a dobré vládnutí

 • Proměny OS a sociální sítě

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.

 • Výzkum dobrovolnictví v kontextu neplacených forem práce, a to z hlediska různých přístupů a výzkumných metod. Může jít o témata zakotvená v sociologii práce, sociologii volného času, studiích individualizace a reflexivní modernity, v úvahách o budoucnost práce v pozdně moderní společnosti, kritice neoliberalismu apod.

 • Dobrovolnictví jako role a její utváření v různých referenčních skupinách (například v rámci členství ve spolku vs účasti v dobrovolnickém programu), zkoumání identity dobrovolníka v kontextu dalších životních rolí (ne/zaměstnaný, rodič a jiné role v rámci rodiny apod.).

 • Dobrovolnictví jako součást překonávání mezigeneračních bariér. Jak se mění předchozí stereotypy dobrovolníků o starších lidech? Jaké druhy vztahů vnikají mezi mladými dobrovolníky a staršími klienty a co je formuje? Kvantitativní nebo kvalitativní výzkumný přístup.

 • Výzkum nových forem filantropie v ČR, např. různé participativní nebo kolektivní formy filantropie; filantropické aktivity, které propojují ziskové a neziskové přístupy, eventuálně výzkum procesů „filantropizace“, tedy privatizace veřejných zdrojů formou vytváření nadací (v současnosti i historicky vzato), tematizace otázek veřejné vykazatelnosti (public accountability), pnutí mezi logikou daru a logikou zisku, nebo otázek rozložení moci mezi dárce a příjemce.

Podmínkou všech témat je solidní výchozí znalost metod výzkumu v sociálních vědách.


Poslední změna: 22. únor 2021 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám