Rámcový studijní plán

Akademický rok 2017/2018

Povinnosti studentů v prezenční formě studia


1. Vypracování alespoň jedné recenze aktuální odborné publikace související s tématem disertace nebo vypracovaní odborného článku a nabídnutí vhodnému časopisu (každý rok).


2. Podílení se na výzkumných projektech a publikačních aktivitách školitele v míře a rozsahu stanovených školitelem.


3. Podílení se (např. jednou – dvakrát ročně) jednorázově na výuce v rámci Katedry studií občanské společnosti (netýká se studentů 1. ročníku).


4. Zapojení do přípravy a realizace přijímacích zkoušek na Mgr. obor SOS.


5. Spolupráce se školitelem při vedení diplomových prací (konzultování relevantních témat).


6. Spolupráci se školitelem iniciuje student.


U bodů 1 a 2 je na dohodě školitele a studenta, zda bude student plnit obě povinnosti, nebo jen jednu, ale ve významnější míře (týká se to např. situace, kdy student školiteli ve větší míře pomáhá s výzkumem nebo vypracuje náročnější článek).


Rozvrh LS 2017/18

II. ročník

Doktorský seminář II.


V letním semestru se koná: středa 17:00-18:20, Veleslavín, C34.

Termíny: 7.3., 28.3., 25.4.

U studentů v prezenční formě studia je požadována 100% účast, u studentů kombinované formy je 100% účast doporučena.


Občanská společnost v soudobé politické a sociální teorii


Ekonomická analýza organizací občanského sektoru


Metodologický seminář I. a II.


Ten, kdo nemá splněnou atestaci, dojedná vše individuálně s příslušnými učiteli.


III. ročník


Doktorský seminář III.


V letním semestru se koná: středa 17:00-18:20, Veleslavín, C34.

Termíny: 7.3., 28.3., 25.4.


Mimořádný Doktorský seminář v květnu: 29. 5. od 14 hod.

Účast na něm je povinná pro všechny studující, postup práce na disertaci prezentují studující 2. – 3. ročníku.


U studujících 2. a 3. ročníku předpokládáme výsledky, o kterých je možno referovat stylem, jakým se to děje na konferenci (může to být řešení nějakého teoretického problému, s nímž jste se potýkali, výsledky empirického výzkumu, byť jen předběžné nebo částečné apod.).


Ještě připomínáme, že součástí povinností studentů oboru je každoroční odevzdávání částí textu disertace školiteli (v Moodle jsou zřízeny u Doktorského semináře odevzdávárny pro vložení textu). V 2. a vyšším ročníku 40 stran textu ročně – termín odevzdání je 10. září 2018.


Rozvrh ZS 2017/18

II. ročník


Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru) - YDO002 v zimním semestru:


Obsah a průběh předmětu: viz SIS (první důležité datum 16. 10. 2017).


Povinně volitelné předměty:


Občanská společnost v soudobé politické a sociální teorii

Ekonomická analýza organizací občanského sektoru


Rozvrh sdělí vyučující (M. Skovajsa, M. Dohnalová) e-mailem těm studujícím, kteří si předmět zvolili.


Doktorský seminář II.


(zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


III. ročník


Doktorský seminář III.


(zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Doktorský seminář II. – III.


Semináře se konají nejméně 2x za semestr individuálně formou konzultací nebo společně, podle rozhodnutí školitelů.


U studentů v prezenční formě studia je požadována 100% účast, u studentů kombinované formy je 100% účast doporučena.


Zápočet na zimní a za letní semestr zapíše M. Dohnalová na základě vyjádření školitele.


V letním semestru se koná společný Doktorský seminář v květnu.


Účast na něm je povinná pro všechny studující PhD oboru Studia občanského sektoru, postup práce na disertaci prezentují studující 2. – 3. ročníku.


U studujících 2. a 3. ročníku předpokládáme výsledky, o kterých je možno referovat stylem, jakým se to děje na konferenci (může to být řešení nějakého teoretického problému, s nímž jste se potýkali, výsledky empirického výzkumu, byť jen předběžné nebo částečné apod.).


Bližší informace k požadavkům a průběhu Vám pošleme začátkem letního semestru.


Ještě připomínáme, že součástí povinností studentů oboru je každoroční odevzdávání částí textu disertace školiteli (v Moodle jsou zřízeny u Doktorského semináře odevzdávárny pro vložení textu). V 2. a vyšším ročníku 40 stran textu ročně – termín odevzdání je 10. září 2018.


Program doktorského semináře doplňují jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Rozvrh LS 2016/17

I. ročník


Metodologický seminář I.

Koná se v ZS i LS. V letním semestru bude pokračovat semináři doc. Skovajsy (+ možnost volitelných přednášek u prof. Havelky).

Termíny konání semináře jsou 14.3, 4.4 a 9.5 od 17:00 do 19:50 hod. na Veleslavíně v místnosti C 034.

Sylabus v SIS, četba v Moodle.

Zkouší: doc. Skovajsa.


Doktorský seminář I.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


II. ročník

Doktorský seminář II.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


III. ročník


Doktorský seminář III.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Rozvrh ZS 16/17

I. ročník


Metodologický seminář I.

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D., prof. Fred Eidlin, prof. Miloš Havelka, CSc., )

Probíhá v ZS i LS.


ZS: povinné přednášky prof. F. Eidlina (případné zastoupení M. Skovajsa)

LS: bude opět pokračovat přednáškami prof. F. Eidlina a M. Skovajsy. Sylabus v SIS, četba v Moodle.


Zkouší: F. Eidlin, příp. M. Skovajsa (bude upřesněno při výuce).


Termíny výuky:

10. 10. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

21. 11. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

28. 11. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

12. 12. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice


Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.; doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.)


Termíny výuky:

Pondělí 7. 11.  od 17.00 - 19:00 v učebně 6004 - Jinonice (doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.) přednáška na téma: Teorie sociální ekonomiky jako alternativní definice občanského sektoru


Úterý 13. 12. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice (doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.) přednáška na téma: Vybraná současná pojetí občanské společnosti/občanského sektoru.


Předmět vyžaduje účast na dvou přednáškách a samostudium. Sylabus v SIS, četba v Moodle

Termín kolokvia: bude upřesněn


Doktorský seminář I.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce


Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


II. ročník


Metodologický seminář II.

(PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.)


Práce se odevzdávají měsíc před plánovaným termínem kolokvia do aplikace Moodle. Termín odevzdání v Moodle je 15. 1. 2017

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Doktorský seminář II.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce.

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Občanská společnost v soudobé politické a sociální teorii

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.)


Výuka se koná v zimním semestru, data budou sdělena přihlášeným studentům.


Ekonomická analýza organizací občanského sektoru

(doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.)


Výuka se koná v zimním semestru, data budou sdělena přihlášeným studentům.


III. ročník


Doktorský seminář III.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. 2016 do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.
Poslední změna: 5. únor 2018 14:30 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám