Rámcový studijní plán

Akademický rok 2018/2019

Povinnosti studentů v prezenční formě studia


1. Vypracování alespoň jedné recenze aktuální odborné publikace související s tématem disertace nebo vypracovaní odborného článku a nabídnutí vhodnému časopisu (každý rok).


2. Podílení se na výzkumných projektech a publikačních aktivitách školitele v míře a rozsahu stanovených školitelem.


3. Podílení se (např. jednou – dvakrát ročně) jednorázově na výuce v rámci Katedry studií občanské společnosti (netýká se studentů 1. ročníku).


4. Zapojení do přípravy a realizace přijímacích zkoušek na Mgr. obor SOS.


5. Spolupráce se školitelem při vedení diplomových prací (konzultování relevantních témat).


6. Spolupráci se školitelem iniciuje student.


U bodů 1 a 2 je na dohodě školitele a studenta, zda bude student plnit obě povinnosti, nebo jen jednu, ale ve významnější míře (týká se to např. situace, kdy student školiteli ve větší míře pomáhá s výzkumem nebo vypracuje náročnější článek).


Rozvrh LS 2018/19

III. ročník

Doktorský seminář III.


U studujících 3. ročníku předpokládáme výsledky, o kterých je možno referovat stylem, jakým se to děje na konferenci (může to být řešení nějakého teoretického problému, s nímž jste se potýkali, výsledky empirického výzkumu, byť jen předběžné nebo částečné apod.).


Ještě připomínáme, že součástí povinností studentů oboru je každoroční odevzdávání částí textu disertace školiteli (v Moodle jsou zřízeny u Doktorského semináře odevzdávárny pro vložení textu). V 3. a vyšším ročníku 40 stran textu ročně – termín odevzdání je 10. září 2019.


Občanská společnost v soudobé politické a sociální teorii


Ekonomická analýza organizací občanského sektoru


Metodologický seminář I. a II.


Ten, kdo nemá splněnou atestaci, dojedná vše individuálně s příslušnými učiteli.

Poslední změna: 15. květen 2019 09:31 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám