Publikace

Moree, D. (2022). Meziprostory: Praha: Karolinum.

Dohnalová, M., Legnerová, K. (2021): in Social Enterprise in Central and Eastern Europe

Theory, Models and Practice.

Routledge

More, D. a Nyklová, B. (2021). Násilí na ženách v souvislosti s covid-19


Muhič Dizdarevič, S. (2020): Comparative report on the phenomena of online antigypsyism.

Project Re-ACT.

pdf

Dohnalová, M., Bareš, P. (2020): Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Praha: VÚPSV, v.v.i.

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (2020):

Metody výzkumu ve společenských vědách

Praha: FHS UK


Pospíšilová, T., Šťovíčková Jantulová, M. (2019):

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989

Praha: Karolinum

Legnerová, K., Dohnalová, M. (2018):

Společensky odpovědné podnikání

Praha: Wolters Kluwer

Tereza Pospíšilová (2017)

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie, Studie transnacionální filantropie

Praha: SLON


K. Legnerová: Generační obměna ve vedení podniků Wolters Kluwer 2016

Legnerová, K. (2016)

Generační obměna ve vedení podniků

Praha: Wolters Kluwer

Dohnalová, M., Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. (2016):

Lidské zdroje v sociálních podnicích

Praha: Wolters Kluwer

Legnerová, K., Dohnalová, M. a kol. (2015):

Výzkum sociálních podniků v ČR 2015

Praha: Karolinum


Moree, D. (2015):

Základy interkulturního soužití

Praha: Portál

Dohnalová, M., Legnerová. K. a kol. (2014):

Výzkum sociálních podniků v ČR 2014

Praha: Karolinum

Šloufová, R., Dohnalová, M. a kol. (2013):

Výzkum sociálních podniků v ČR 2013

Praha: Karolinum

Pospíšilová, T. (2013):

Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze

v letech 1990 - 1996

Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky


Svejkovský, J., Deverová, L. a kol. (2013):

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.

Praha: C.H. Beck

Moree, D. (2013):

Učitelé na vlnách trasformace

Praha: Karolinum


Dohnalová, M., Deverová, L. Šloufová, R. a Šťastná, J. (2013):

Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Dohnalová, M., Průša, L. a kol. (2011):

Sociální ekonomika.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Frič,P., Pospíšilová, T. (2010):

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.

Praha: Agnes


Šloufová, R., Dohnalová, M. a kol. (2010):

Sociální podniky v ČR

Praha: VÚPSV


Skovajsa, M. a kol. (2010):

Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice.

Praha: Portál.

Dohnalová, M., Deverová, L., Šloufová, R., Průša, L., Kotíková, J., Bareš, P. (2009):

Sociální ekonomika - vybrané otázky.

Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha


Moree, D. (2009):

Kuba, ráj to napohled.

Benešov: EMAN.

Moree, D. (2008):

How Teachers Cope with Social and Educational Transformation. Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom.

Benešov: EMAN.

Moree, D., Bittl, K. H. (2007):

Dobrodružství s kulturou. Transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží.

Plzeň: Tandem.


Bittl, K. H., Moree, D. (2007):

Pokladnice hodnot. Transkulturní učení hodnotám.

Dresden: EUROPA-DIREKT e. V.

Dohnalová, M., Deverová, L., Petrlíková, B., Svoboda, J.(2007):

Sociální ekonomika, sociální podnikání.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství.

Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 9/2006.Dohnalová, M., Malina, J. (2006):

Slovník antropologie občanské společnosti.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropském kontextu.

Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Skovajsa, M. (2006):

POLITICKÁ KULTURA. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky.

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.


Vajdová, T. (2005):

Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Vajdová, T. (2005): An assessment of Czech civil society in 2004: After fifteen years of development

CIVICUS Civil Society Index report for the Czech Republic.Brno: Akademické nakladatelství CERM. pdf

Stulík, D. and students of the Department of Civil Society Studies (2005):A Guide to Funds of the European Union for Non-Profit Organizations (A translation of English text).

Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti.Dohnalová, M. (2004):

Antropologie občanské společnosti: Analýzy a interpreta­ce s přihlédnutím k výsledkům vědeckovýzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze.

Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Malina, J., Müller, K. (2003):

Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost. In: Malina Jaroslav, ed., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů.

17. svazek. Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Anderle, P., eds. (2002):

Občanský sektor: Úvahy a souvislosti.

Fakulta humanitních studií UK v Praze. Moravský Beroun: Moravská expedice.


Poslední změna: 24. listopad 2022 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám