Věda a výzkum

Realizované projekty

Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS Program: Erasmus + 2020-2022

Druh participace: hlavní řešitelka za ČR- S. Muhič Dizdarevič

Partnerské organizace: Centar za ženske studije, Srbsko; Universtiy of Iceland; Color Youth – Koinotita LGBTQ Neonathinas, Řecko; Centar za ženske studije, Záhřeb a Research Center for Cultures, Politics and Identities, Srbsko.


Cílem projektu je vytvořit interaktivní vzdělávací program, který se zaměří na klíčové otázky sociálního vyloučení. Za použití digitálních technologii v projektu vznikne sedm modulů, každý obsahující 3-5 podkastů, čímž se vytvoří komplexní vzdělávací program. 


Sociální inovace, sociální práce a marginalizované skupiny. Projekt FHS UK, Specifický vysokoškolský výzkum. 2020-2022.

Řešitelky: M. Dohnalová, K. Legnerová, S. Muhič Dizdarevič, D. Moree.


Projekt SVV https://cuni.cz/UK-3362.html navazuje na realizované výzkumy v tématech a v oblastech, na které se specializují vyučující programu Studia občanské společnosti a zapojují do svého bádání studující magisterského i doktorského studia.

V rámci projektu bude řešeno několik výzkumných témat s tím, že východiskem tématu je vymezení sociálních inovací ve veřejném prostoru, v občanské společnosti a ověřování teorie šíření inovací.


Násilí na ženách v souvislosti s COVID – 19

D. Moree ve spolupráci s PhD. Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu AV ČR a organizacemi:

Acorus, proFem, ROSA

tisková zpráva


Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Projekt Asociace samostatných odborů.

2019.

Řešitelé: M. Dohnalová a P. Bareš.


Projekt VÚPSV, v.v.i. https://www.vupsv.cz/ a FHS UK byl zaměřen na klíčové podmínky a stěžejní mechanismy, aktivity, programy apod. na podporu integračních sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování.

Závěrečná zpráva v češtině a v angličtině: https://www.asocr.cz/


ICSEM: International Comparative Social Enterprise Models. Projekt EMES Research Network.

2012-2017.

Řešitelky: M. Dohnalová a K. Legnerová.


Projekt byl organizování evropskou výzkumnou společností EMES https://emes.net/

a za Českou republiku byl výzkum proveden Marií Dohnalovou a Kateřinou Legnerovou. Obě jsou členkami EMES.


Cílem projektu ICSEM: International Comparative Social Enterprise Models bylo zjistit hlavní modely sociálních podniků a srovnat tyto modely z 50ti zemí světa. Zpracované studie z jednotlivých zemí a výstupy projektu jsou zveřejněny na: https://www.iap-socent.be/icsem-project

Zároveň budou obsahem kapitol připravovaných knih v nakladatelství Routledge https://www.routledge.com/.


RECESERA – reporting a monitoring CSR. Projekt TA ČR, TD 03000146.

2016-2017.

Řešitelky: M. Dohnalová a K. Legnerová.


Cílem společného projektu FHS UK, VŠE a ČZU bylo vytvoření online metodiky pro měření společenské odpovědnosti organizací. Webová aplikace usnadňuje manažerům reporting CSR, a tím i zjednodušit měřitelné začlenění společenské odpovědnosti organizace do strategického plánování organizace.

Online metodika: https://csr-reporting.czu.cz/


Od Rockefellera k Sorosovi: vliv amerických nadací na agendu české sociologie

Roky realizace: 2013-2015

Druh participace: hlavní řešitel -doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D, odborná spolupracovnice – členka řešitelského kolektivu -PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.

Grantující instituce: Grantová agentura ČR


Projekt zkoumal roli významných amerických filantropických nadací při utváření diskurzu a výzkumné agendy české sociologie v kritických okamžicích jejího vývoje během 20. století. Jedním z cílů bylo přispět do současných diskusí o schopnosti nadací nastolovat agendu sociálních věd.

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=341721


SEiSMiC: SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST VE VĚDĚ, VZÁJEMNÉ UČENÍ SE VE MĚSTECH 


7. Rámcový program EU 


Cílem projektu je zaměřit pozornost na řešení výzev, kterým čelí v současnosti společnost v kontextu města. Ve snaze překlenout propast mezi vědeckou obcí a společností si SEiSMiC klade za cíl vytvořit strukturovaný dialog a vzájemnou výměnu zkušeností s občany a nositeli městských aktivit.


Doba řešení projektu: 2013-2016.

Partnerské země: Belgie, Česká republika, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.

Za Českou republiku je řešitelem Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra studií občanské společnosti, Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. a Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Výstupem projektu bude vytvoření Národních sítí v deseti zemích Evropy. Názory členů Národní sítě budou zohledněny při plnění programu JPI Urban Europe a dalších programů Evropské komise. Výzvy a trendy až do roku 2040 budou vztaženy ke strategii EU 2020 a European Urban Agendě.


Více o projektu:

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15493.html
Poslední změna: 20. listopad 2020 10:04 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám