Studentské projekty

Diplomové práce


Obhajoba diplomové práce představuje poslední součást státní závěrečné zkoušky. K obhajobě může student přistoupit až po úspěšném absolvování všech povinných, povinně volitelných předmětů, předepsaného počtu volitelných předmětů a po úspěšném vykonání 1. a 2. součásti státní závěrečné zkoušky.

Vedoucími diplomových prací jsou interní i externí učitelé Katedry studií občanské společnosti. Supervize vedení prací je zajištěna interními učiteli katedry. Obhajobě předchází tři semestrální diplomní semináře, ve kterých jsou studenti systematicky vedeni k přípravě projektu, zpracování podkladových materiálů, ke studiu literatury, přípravě a provedení empirického výzkumu a včasnému vypracování celé diplomové práce. Kromě konzultací s vedoucími prací studenti absolvují skupinové konzultace s interními zaměstnanci Katedry studií občanské společnosti a formou individuálních přednášek shrnují výsledky své dosavadní práce před ostatními studenty a učiteli. Obhajoba diplomové práce probíhá formou power-pointové prezentace cíle, hypotéz, výzkumných otázek, metod a dosažených výsledků. Následuje seznámení s posudky, reakce na ně a odborná disputace.

Diplomové práce se zpravidla tematicky zaměřují na aktuální problémy občanské společnosti a občanského sektoru v České republice. Teoreticky zaměření studenti zpracovávají témata z oblasti teoretických přístupů k občanské společnosti a občanskému sektoru.Všechny diplomové práce jsou k nahlédnutí v knihovně v Jinonicích. Většina je k prezenčnímu studiu k dispozici i na katedře.

Seznamy obhájených diplomových prací z let 2003 - 2016Některé z prací studentů oboru Studia občanského sektoru2015

Název práce: Jak otevřít dveře mužům?Projekt Patron -příkladzapojení mužů voblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci.


Abstrakt: Podpora angažovanosti mužů v oblastech občanského, soukromého a veřejného života, které postrádají jejich větší zapojení, je tématem, které se v posledním desetiletí řeší na úrovni EU i některých národních států. Výzkum se ovšem pouze málo orientuje na praktické cesty, kterými je možné větší participaci mužů v těchto oblastech podpořit. Tato práce nabízí vhled z perspektivy studií občanské společnosti, konkrétně motivace k dobrovolnictví, kterou kombinuje s perspektivou studia mužů a maskulinit. Jádrem práce je případová studie projektu Patron, ve kterém dospělí muži vytvářejí přátelské vztahy s dospívajícími kluky z dětských domovů a pomáhají jim zvládnout přechod z ústavní péče do „běžného života“. Cílem je analýza motivací těchto mužů k této dobrovolnické činnosti, zejména ve vztahu k prožívání mužství a maskulinity. Práce nabízí závěry ve formě hypotéz, kterými je možné rozvíjet sociálně-vědní výzkum o tomto tématu. Závěry je možné brát i jako konkrétní praktickou inspiraci pro projekty a organizace, které chtějí do své činnosti zapojit více mužů.2014

Název práce: Analýza specifik neziskového sektoru metodou zakotvené teorieAbstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskového sektoru z pohledu účastníků programu Rok jinak, který umožňuje odborníkům z byznysu a státní správy strávit jeden rok ve vybrané neziskové organizaci. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku: „Jaká specifika neziskového sektoru vnímají účastníci Roku jinak ve srovnání se ziskovým sektorem?“ Odpověď na položenou otázku byla vytvořena na základě metody zakotvené teorie, přičemž data byla sesbírána prostřednictvím rozhovorů s účastníky Roku jinak. Výsledkem výzkumu je devět specifik – etos, motivace, zdroje, hierarchie, pravidla, efektivita, flexibilita, jazyk a profesionalita. Centrální kategorii tvoří etos, který se dále skládá zprincipu demokracie, humanismu a chaosu. Tato specifika tvoří základní kámen zakotvené teorie.2013

Název práce: Spolupráce a partnerství organizací občanské společnosti a samosprávy v Kraji Vysočina.


Abstrakt: Organizace občanské společnosti dnes bezpochyby hrají významnou roli voblasti regionálního rozvoje. Jedním z vnitřních faktorů rozvojového potenciálu kraje a nástrojem k zajištění kvality a udržitelnosti realizovaných kroků je spolupráce a partnerství mezi subjekty občanského a veřejného sektoru. Posílení spolupráce a partnerství by mělo být zajištěno vnitřní organizovaností občanského sektoru do zastřešujících organizací a poskytováním jejich služeb. V předkládané diplomové práci je prostřednictvím kvantitativního přístupu proveden výzkum, který se zaměřuje na skutečnost, jaký vliv na nastavení spolupráce či partnerství s krajskou samosprávou má členství v regionální zastřešující organizaci.
2013

Název práce: Dobrovolník s velkým „D“ – pohodář, nebo obětavec?Abstrakt: Dobrovolnictví –jedno ztémat, které jeve společnosti stále aktuální, neboť může býtvnímáno jako jedinečný nástroj řešení sociálních výzev či organizace společnosti se svými specifickými podmínkami. Téma mé diplomové práce, postavenéna metodě zakotvené teorie, je proces budování a udržování vztahu dobrovolníka ke své dobrovolnické činnosti zpohledu dobrovolníků.Zajímalo mě, za jakých podmínek či mezí se tento vztah formuje vsociálním kontextu a zda lze najít určité „prototypy“, které by se ve vyjednávání své rolevůči okolí odlišovaly.Ve své práci se výlučně zaměřujina dobrovolníky, již jsou držitelé ocenění dobrovolníka roku „Křesadlo“; které rámcuje tento vztah. Svými závěry bych ráda obohatila znalosti o obraze dobrovolnictví, které by mohly býtvyužity na akademické půdě i při práci sdobrovolníky.Klíčová slova: občanský sektor, dobrovolnictví, sebepojetí, role, identita, „zrcadlovéjá“, norma, obranné mechanismy, management informací, Křesadlo.2011

Název práce: Organizace občanské společnosti v Událostech a Televizních novináchAbstrakt: Práce zkoumá mediální obraz organizací občanského sektoru v hlavní zpravodajské relaci České televize Události a hlavní zpravodajské relaci televize Nova Televizní noviny. Využívána je zde metoda obsahové analýzy. Cílem je zjistit, zda televizní relace přinášejí informace zabarvené pozitivně, negativně, nebo zda jde o zpravodajství neutrální. Kromě tohoto práce zjišťuje další rysy mediálního obrazu organizací občanského sektoru, např. jaký typ aktérů a činností se ve zprávách o organizacích občanského sektoru vyskytuje či jak velký prostor je tomuto tématu ve zpravodajství věnován.2011

Název práce: Princip místního rozměru v projektech zaměřených na sociální podnikáníAbstrakt: Diplomová práce se zabývá naplňováním principu místního rozměru, jako jednoho z klíčových principu sociální ekonomiky v projektech financovaných ze strukturálních fondu EU. První část práce se věnuje konceptu sociálního podnikání a jeho vývoji v ČR v posledních letech, včetně aktuálních možností finanční podpory sociálních podnikatelů ze strukturálních fondu EU. Následuje empirická část zaměřená na vyhodnocení šetření realizovaného přímo v sociálních podnicích, které by mělo přinést zpětnou vazbu z reálného podnikatelského prostředí ohledne chápání principu sociální ekonomiky, které jsou postupně zaváděny do praxe. Naplňování principu místního rozměru je popsáno na základe odpovědí respondentu na výzkumné otázky zjišťující nástroje zveřejnění podniku v lokalitě, formu komunikace a spolupráce se stakeholdery, využívání místních zdrojů a uspokojování místních potřeb, samotné vnímání své role v regionu a zapojení do komunitního plánování.
2011

Název práce: Občanství - teoretická východiska a pedagogická praxe


Abstrakt: Jako nedostatek české demokracie můžeme vnímat slabou občanskou společnost. Jedna z možností jejího rozvoje tkví ve výchově k občanství praktikované v rámci povinné školní docházky. Právě na téma občanství se zaměřuje tato práce: pomocí kvalitativního výzkumu se snaží zjistit, jak pojem chápou učitelé vybrané základní školy, k čemu se snaží žáky v této oblasti vést a jakou formou. Práce si neklade za cíl zmapovat stav výchovy k občanství v České republice, na to svým rozsahem nestačí, cílem je však odhalit, jak mohou učitelé na danou oblast nahlížet, jestli jsou ve svém náhledu jednotní a jak se jejich názory mají k poznatkům, které přináší odborná literatura. Závěry vypovídají o tom, že zkoumaná škola je na poměrně vysoké úrovni, přesto však výchova k občanství ani její cíle nejsou pedagogy vnímány jednotně a komplexně a stejně tak znalosti žáků jsou velmi různorodé. To může být vysvětleno faktem, že v oblasti výchovy k občanství dlouhodobě chybí jednotná koncepce a s velkou pravděpodobností i vzdělávací příležitosti pro rozvoj profesních dovedností pedagogů. Do budoucna by tedy bylo dobré zaměřit se jednak na možnost rozvoje jednotné koncepce, jednak na obsah profesní přípravy budoucích učitelů.2010

Název práce: Církevní organizace jako součást české občanské společnosti


Abstrakt: Cílem této práce je objasnit postavení církevních organizací v současné české občanské společnosti. Zaměřuje se na ty církevní organizace, které jsou jako právnické osoby evidovány Ministerstvem kultury ČR. Teoretická část práce se zabývá širšími souvislostmi pojmů občanská společnost, občanský sektor a dále historickými kořeny charitativních organizací a jejich zakotvením v současném českém právním prostředí. Kvantitativní empirická část přináší vlastní typologii evidovaných právnických osob církví sdružených v Ekumenické radě církví podle druhu činností, která byla vypracována s využitím klasifikace CZ-COPNI. Kvalitativní část práce prostřednictvím rozhovorů s řídícími pracovníky vybraných organizací blíže určuje postavení evidovaných právnických osob ve vztahu k ostatním organizacím občanského sektoru a k církvím, které je zřizují. V závěru práce jsou poznatky získané různými metodami shrnuty.2010

Název práce: Lévinasian Civil Society? - Občanská společnost podle Emmanuela LévinaseAbstract: The goal of this thesis is to describe civil society by using the language of Emmanuel Lévinas’ philosophy. Lévinas himself never theorized this topic, but his description of the tension between ethics and politics provides a framework for such an effort. In his key books (Totality and Infinity, Otherwise than being) as well as his later essays and interviews conducted with him, Lévinas analyzes topics that are related to civil society: the third, justice, the State, the rights of man, and others. The key question of this diploma thesis is: What concept of civil society does Lévinas’ thought enable? Charles Taylor’s concept of civil society is used in this thesis as a starting point for developing a Lévinasian definition of civil society.

Tato práce byla oceněna Cenou Josefa Hlávky za rok 20102009

Název práce: NADAČNÍ SEKTOR V NĚMECKU - Přehled a analýza se zaměřením na občanské nadaceAbstrakt: Cílem této práce je podat souhrnný obraz německého nadačního sektoru s důrazem na jeho historický vývoj i aktuální trendy a probíhající odborné diskuse. Dále si tato práce klade za cíl analyzovat v Německu poměrně mladý model Bürgerstiftung jako jeden z exemplárních příkladů nových způsobů uplatnění nadací a formulovat doporučení pro český nadační sektor. V úvodu práce představuje nadace jako jeden z pilířů neziskového sektoru v Německu, hodnotí jejich roli v současném veřejném i teoretickém diskurzu a stručně uvádí do jejich historie. Čtenář se dále podrobně seznámí s typologií nadací, právním prostředí pro nadace s důrazem na proběhlé reformy nadačního práva a statistickými údaji o německých nadacích. Zvláštní pozornost je věnována konkrétnímu typu občanské nadace. Závěr představuje shrnutí získaných poznatků a podněty do diskuse pro českou komunitu nadací.
2007

Název práce: Social Capital: Usefulness of the Concept


Abstrakt: The vast amount of theoretical and empirical work on social capital that has inundated the social sciences, since the beginning of the nineties, can be roughly divided in to two categories. Firstly there are those writers, mainly political scientists and economists, who follow Putnam’s line of reasoning and tend to see “associational membership” more as a source of social capital than as another form of it. Secondly those, mainly sociologists, who tend to treat the concept of social capital as primarily a social structural variable, which can be used to refer to social network or to the linkages between individuals and/or organizations. The later theorists, represented by writers such as Edwards and Foley (2001b), and Lin (2001a, 2001b), usually associate social capital with facilitating goods and service flows among individuals and organization. Through a historical overview, discussion on the major conceptualizations, as well as special characteristics and perspectives of social capital, we try to clarify the social capital debate and clearly differentiate between the two approaches. Subsequently, we present a thorough critique of Putnam's approach to social capital, as well as various arguments questioning its conceptualization and use. As a result, we argue that this line of argument leads to a dead end, as it does not help to explain anything new; moreover, we argue that in this approach, conceptualization of social capital is vague and its application problematic and almost immeasurable. We propose that the future value of social capital lies in the individual (personal/organizational) network analyses. While the main part of this work concentrates on the above analysis and comparison, we will also examine the use and application of social capital within the Czech Republic.
2007

Název práce: Role nestátních neziskových organizací v procesu integrace azylantů v ČRAbstrakt: Tato práce se zabývá problematikou integrace azylantů v ČR. Cílem práce je zmapovat NNO věnující se dané problematice a prozkoumat jejich roli v tomto procesu. Teoretická část definuje jednotlivé oblasti, které jsou součástí výzkumu, podává stručný popis azylové problematiky v ČR, definici pojmu integrace a přehled současných integračních teorií a přístupů, stručně popisuje průběh a možné výsledky integračního procesu, zabývá se současnou českou integrační politikou a koncepcí Státního integračního programu. Empirickou část tvoří základní informace o jednotlivých NNO, obsahová analýza vybraných NNO a analýza rozhovorů se zástupci NNO, státních institucí a azylantů a celkové shrnutí výzkumu. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky a zhodnoceny dosažené cíle.

Název práce: Zapojení českých sítí nestátních neziskových organizací do evropských sítíAbstrakt: Cílem této práce je kvalitativně popsat zapojení českých oborových sítí nestátních neziskových organizací do evropských sítí nestátních neziskových organizací. Teoretická část definuje pojem sítě, jejich funkce, přínosy a nevýhody a představuje empirické výzkumy zaměřené na tuto problematiku, které byly realizované v České republice. Navazuje popis evropských sítí nestátních neziskových organizací, jejich funkce, výhody, politiky Evropské unie týkající se sítí a negativa nadnárodního síťování jak z pohledu jednotlivých národních organizací, tak ze širší perspektivy. Empirická část přináší případovou studii dvou českých sítí, které jsou členy evropských sítí. Výzkum je zaměřen na způsob spolupráce sítí, dále na analýzu přínosů zapojení do evropských sítí pro nestátní neziskové organizace, popis toho, k čemu zapojení ve skutečnosti slouží a v neposlední řadě na problémy a překážky úspěšné kooperace. Dvě případové studie provedené v rámci výzkumu umožní replikovat závěry i na další sítě spolupracující v jiných oblastech. Závěr zařazuje výsledky výzkumu do širšího teoretického kontextu a navrhuje konkrétní doporučení pro zlepšení kooperace.
Poslední změna: 17. září 2019 11:36 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám