Vznik a zajištění katedry

Vznik

V roce 2000, zároveň se vznikem 17. fakulty UK - Fakulty humanitních studií, se zrodila myšlenka založit magisterský studijní obor, který by připravoval absolventy pro uplatnění v neziskových organizacích. Obor založila Marie Dohnalová spolu s Markem Skovajsou a s několika dalšími lidmi z organizací občanské společnosti. Inspiraci čerpali ze západních univerzit.

Cílem studijního oboru je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Absolventi nacházejí uplatnění nejen v občanském sektoru, v nestátních neziskových organizacích, ale také ve státní správě, v soukromém sektoru, v podnikatelském prostředí (zejména v manažerských pozicích) atd. více v sekci absolventi


V současné době na katedře studuje cca 100 studentů, v ročníku je přibližně 30 studentů. Katedra má k dispozici databázi absolventů, kterých je téměř 330 na začátku roku 2016.


Akreditace


Akreditace Mgr. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v prosinci 2006

V červnu 2014 byla schválena žádost o reakreditaci oboru, platnost akreditace je prodloužena o šest let.

Schválená akreditační dokumentace Mgr. studia

Akreditace Ph.D. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v dubnu 2012.

Schválená akreditační dokumentace Ph.D. studia

V současné době studují na KSOS již třetím rokem Ph.D. studenti.


Profil absolventa


Absolventi studijního oboru jsou odborníky dobře obeznámenými se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponující prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Mají výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolventi též vlastní cenné manažerské, organizační a komunikační dovednosti z oblasti řízení a provozu nestátních neziskových organizací (NNO) využitelné v praxi.

Absolventi jsou schopni projektovat, zajišťovat i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity NNO, soukromých i státních subjektů. Tím, že disponují dostatečně širokým přehledem o nejnovějších přístupech k občanské společnosti a poznatcích o NNO z oblasti sociologie, ekonomie, politologie a práva, jsou schopni tyto znalosti využít v oblasti koncepční tvorby a vedení v občanském sektoru. V neposlední řadě se též orientují v současném domácím, evropském i světovém společenském a politickém dění s důrazem na vývoj a nejnovější trendy v oblasti občanské společnosti a NNO.

Absolventi se uplatní zejména v NNO (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), dále na pozicích v soukromém sektoru (odbor marketingu, public relations, firemní filantropie) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanským sektorem, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky občanského sektoru. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanský sektor.Poslední změna: 9. únor 2016 13:45 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám