Vznik a zajištění katedry

Vznik

V roce 2000, zároveň se vznikem 17. fakulty UK - Fakulty humanitních studií, se zrodila myšlenka založit magisterský studijní obor, který by připravoval absolventy pro uplatnění v neziskových organizacích. Obor založila Marie Dohnalová spolu s Markem Skovajsou a s několika dalšími lidmi z organizací občanské společnosti. Inspiraci čerpali ze západních univerzit.

Cílem studijního oboru je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Absolventi nacházejí uplatnění nejen v občanském sektoru, v nestátních neziskových organizacích, ale také ve státní správě, v soukromém sektoru, v podnikatelském prostředí (zejména v manažerských pozicích) atd. více v sekci absolventi


V současné době na katedře studuje cca 100 studentů, v ročníku je přibližně 30 studentů. Katedra má k dispozici databázi absolventů, kterých je téměř 330 na začátku roku 2016.


Akreditace


Akreditace Mgr. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v prosinci 2006

V červnu 2014 byla schválena žádost o reakreditaci oboru, platnost akreditace je prodloužena o šest let.

Schválená akreditační dokumentace Mgr. studia

Akreditace Ph.D. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v dubnu 2012.

Schválená akreditační dokumentace Ph.D. studia

V současné době studují na KSOS již třetím rokem Ph.D. studenti.


Profil absolventa


Absolventi studijního oboru jsou odborníky dobře obeznámenými se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponující prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Mají výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolventi též vlastní cenné manažerské, organizační a komunikační dovednosti z oblasti řízení a provozu nestátních neziskových organizací (NNO) využitelné v praxi.

Absolventi jsou schopni projektovat, zajišťovat i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity NNO, soukromých i státních subjektů. Tím, že disponují dostatečně širokým přehledem o nejnovějších přístupech k občanské společnosti a poznatcích o NNO z oblasti sociologie, ekonomie, politologie a práva, jsou schopni tyto znalosti využít v oblasti koncepční tvorby a vedení v občanském sektoru. V neposlední řadě se též orientují v současném domácím, evropském i světovém společenském a politickém dění s důrazem na vývoj a nejnovější trendy v oblasti občanské společnosti a NNO.

Absolventi se uplatní zejména v NNO (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), dále na pozicích v soukromém sektoru (odbor marketingu, public relations, firemní filantropie) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanským sektorem, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky občanského sektoru. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanský sektor.Poslední změna: 9. únor 2016 13:45 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám