• O programu
  • Vznik a zajištění studijního programu

Vznik a zajištění studijního programu

Vznik

V roce 2000, zároveň se vznikem 17. fakulty UK - Fakulty humanitních studií, se zrodila myšlenka založit magisterský studijní program, který by připravoval absolventy pro uplatnění v neziskových organizacích. Studijní program založila Marie Dohnalová spolu s Markem Skovajsou a s několika dalšími lidmi z organizací občanské společnosti. Inspiraci čerpali ze západních univerzit.

Cílem programu je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Absolventi nacházejí uplatnění nejen v občanském sektoru, v nestátních neziskových organizacích, ale také ve státní správě, v soukromém sektoru, v podnikatelském prostředí (zejména v manažerských pozicích) atd. více v sekci absolventi


V současné době studuje studijní program cca 100 studentů, v ročníku je přibližně 40 studentů. Studijní program má k dispozici databázi absolventů, kterých více než 400 v roce 2020.


Akreditace


Akreditace Mgr. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v prosinci 2006

V červnu 2014 byla schválena žádost o reakreditaci oboru, platnost akreditace byla prodloužena o šest let.

V květnu 2019 byla schválena žádost o reakreditaci programu s názvem Studia občanské společnosti, akreditace je udělena na deset let.

Schválená akreditační dokumentace Mgr. studia

Akreditace Ph.D. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v dubnu 2012.

Akreditace Ph.D. oboru Studia občanského sektoru byla schválena v 2018.

Schválená akreditační dokumentace Ph.D. studia


Profil absolventa


Absolventi studijního programu jsou odborníky dobře obeznámenými se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponující prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Mají výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolventi též vlastní cenné manažerské, organizační a komunikační dovednosti z oblasti řízení a provozu nestátních neziskových organizací (NNO) využitelné v praxi.

Absolventi jsou schopni projektovat, zajišťovat i účelně veřejně propagovat filantropické a humanitární aktivity NNO, soukromých i státních subjektů. Tím, že disponují dostatečně širokým přehledem o nejnovějších přístupech k občanské společnosti a poznatcích o NNO z oblasti sociologie, ekonomie, politologie a práva, jsou schopni tyto znalosti využít v oblasti koncepční tvorby a vedení v občanském sektoru. V neposlední řadě se též orientují v současném domácím, evropském i světovém společenském a politickém dění s důrazem na vývoj a nejnovější trendy v oblasti občanské společnosti a NNO.

Absolventi se uplatní zejména v NNO (nadace, nadační fondy, spolky, ústavy), dále na pozicích v soukromém sektoru (odbor marketingu, public relations, firemní filantropie, společenská odpovědnost firem) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanskou společností, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky občanské společnosti. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanskou společnost.Poslední změna: 24. červenec 2023 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám