Doktorandi


DoktorandiMgr. Michaela Dopitová (1985)


Téma disertační práce: Občanská angažovanost na českém venkově


Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Vyšší odborné školy rozvoje venkova v Hořicích. Ve své dizertaci jsem se rozhodla zaměřit na poměrně málo probádané téma občanské angažovanosti ve venkovských oblastech, jelikož tuto angažovanost vidím jako jeden z klíčových aspektů pro rozvoj venkova. Kromě občanské angažovanosti se zabývám také šetrným cestovním ruchem, zejména tvorbou koncepcí, strategií a přeshraniční spoluprací v této oblasti. Dlouhodobě spolupracuji s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, podílím se na pořádání festivalu Jeden svět v Děčíně a jsem členkou několika organizací občanské společnosti.Mgr. Eliška Bucvanová (1983)


Téma disertační práce: Škola jako demokratické prostředí – současná situace a možnosti rozvoje českých škol


Jsem absolventkou studia občanského sektoru na FHS UK. V rámci diplomové práce jsem se zaměřila na cíle a metody výchovy k občanství. Od roku 2010 se v rámci činnosti Centra pro demokratické učení věnuji podpoře participace žáků na základních školách (vzdělávání pedagogů formou seminářů a mentoringu, zážitkové kurzy pro žáky, tvorba metodických materiálů). Zajímám se o rozličné formy výchovy k hodnotám a demokracii (Betzavta-Miteinander, Divadlo utlačovaných, zážitková pedagogika, transkulturní učení).

Na základní školy se zaměřuji i v disertační práci: škola není jen institucí, kde člověk nabývá jisté znalosti, je místem, kde se učí žít ve společnosti. Učení se životu v demokracii nemůže probíhat úspěšně v prostředí, které samo není demokratické.  Cílem mé disertace je proto zkoumat, jak taková demokracie ve škole může vypadat (v ČR ve srovnání se zahraničím), a popsat cesty škol, které již směrem k demokracii vykročily, překážky, na které narážejí, i strategie, které používají k jejich překonávání.
Ing. Ján Šalko (1981)


Téma disertační práce: Zhodnocení vlivu zahraniční pomoci na rozvoj občanské společnosti v České republice a Slovenské republice a porovnání její  úlohy při budování občanské společnosti v Kazachstáně


Jsem absolventem oboru Mezinárodní vztahy Ekonomické univerzity v Bratislavě a Institutu politických věd v Paříži, kde jsem se specializoval na mezinárodní rozvojovou spolupráci. V této oblasti pracuji již od roku 2006, v současnosti jako nezávislý konzultant pro monitoring a evaluaci rozvojových projektů. V rámci mé práce se setkávám s projekty na podporu občanské společnosti a mám možnost sledovat jejich pozitivní i negativní dopady v různých částech světa. Tato zkušenost mne přivedla k zájmu o komplexní zhodnocení vlivu zahraniční pomoci v ČR a SR na rozvoj občanské společnosti po roce 1989 a o možnosti využití těchto poznatků v programech zahraniční spolupráce ve Východní Evropě a Střední Azii.
Mgr. Petr Bláha (1988)


Téma disertační práce: Hardcore a punk v Česko-Slovensku: Od samoorganizovaného politického protestu k politickému aktivismu?


Absolvent oboru politologie se specializací na politickou filosofii, což zapříčinilo spíše teoretizující náhled na občanskou společnost. Od roku 2012 působím na katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem, kde se věnuji otázkám sociálních hnutí, politického protestu a občanské společnosti. S tím souvisí i moje disertace, která se zaměřuje na proměnu forem občanské participace sociálních hnutí v kontextu demokratizace společnosti. Tato otázka je pro mne důležitá z hlediska toho, že právě subkulturní hnutí hrají klíčovou roli v utváření společenských názorů mladých generací a zpravidla mají odvahu upozorňovat na aktuální společenské problémy, které leckdy neváhají řešit aktivním (a leckdy radikálním) zapojením do občanského života.
Poslední změna: 10. leden 2019 10:44 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám