Doktorandi


DoktorandiMgr. Ludmila Böhmová


Téma disertační práce: Feministické hnutí na Balkáně v návaznosti na dominantní křesťanství konkrétně v Chorvatsku a Srbsku


Jsem absolventkou oboru Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií. Ve své magisterské práci jsem se zaměřila na téma sociálních hnutí, na které ve své disertaci navazuji. Feministické hnutí na Balkáně má velkou tradici a v poměru s velikostí jednotlivých regionů (Srbsko, Chorvatsko) je rozsáhlé. Tohoto faktu jsem si všimla již na svém Erasmu, kde jsem vyjela do Zagrebu, do Chorvatska. Rozhodla jsem se tedy akcentovat jedno z hlavních specifik Balkánu, a to je silná pozice jednotlivých náboženství a relativně vysoká religiozita obyvatel. Reaguje nějakým způsobem místní feministické hnutí na silnou pozici katolické církve v Chorvatsku či ortodoxní církve v Srbsku?Mgr. Nataša Diatková


Téma disertační práce: Profesionalizace dobrovolnictví v České republice


Jsem absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (obor historie a dějiny umění). Pracovní profese mě přivedla k dobrovolnictví a k tématu občanské společnosti. Ve své dizertaci jsem se rozhodla zaměřit na dobrovolnictví v České republice, na jeho různé formy a podoby, které vedou k jeho profesionalizaci, a tím i k profesionalizaci celého občanského sektoru. Rovněž se zaměřím na definování historického vývoje dobrovolnictví s přihlédnutím k jeho profesionálnímu vývoji u nestátních neziskových organizací.Mgr. Michaela Dopitová


Téma disertační práce: Občanská angažovanost na českém venkově


Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Vyšší odborné školy rozvoje venkova v Hořicích. Ve své dizertaci jsem se rozhodla zaměřit na poměrně málo probádané téma občanské angažovanosti ve venkovských oblastech, jelikož tuto angažovanost vidím jako jeden z klíčových aspektů pro rozvoj venkova. Kromě občanské angažovanosti se zabývám také šetrným cestovním ruchem, zejména tvorbou koncepcí, strategií a přeshraniční spoluprací v této oblasti. Dlouhodobě spolupracuji s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, podílím se na pořádání festivalu Jeden svět v Děčíně a jsem členkou několika organizací občanské společnosti.Mgr. Agáta Hrdličková


Téma disertační práce: Vliv nestátních neziskových organizací na utváření respektujícího prostředí pro LGBTQ+ dospívající na českých školách


Na FHS jsem po bakalářském titulu získala i magisterský, a to na Genderových studiích. Ve své diplomové práci jsem se zabývala fenoménem Questioning Youth na českých školách a ve své disertaci zůstávám u LGBTQ+ tematiky, kterou nahlížím skrze analýzu neziskových organizací, které se v této oblasti angažují. Kromě doktorského studia pracuji jako metodička v Gender Studies, o.p.s. a jako lektorka LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovy.
Mgr. Ondřej Hrubeš


Téma disertační práce: Dobrovolnictví v kontextu vynořující se dospělosti


Dobrovolnictví se věnuji od svých 15 let: od skautingu přes ekologii a lidská práva až po problematiku sociálního znevýhodnění. Po této “stezce dobrovolníka” jsem nakonec doputoval až na magisterský obor Studia občanského sektoru, který jsem v roce 2016 úspěšně absolvoval diplomovou prací o komunitním dobrovolnictví. Z dobrovolnického pomocníka a koordinátora se ze mě nakonec stal “dobro-manažer” na plný úvazek v organizaci Člověk v tísni. Nyní řídím projekty ve Skautském institutu, mám za sebou dlouhodobé angažmá v iniciativě Energii lékařům a začínám se dobrovolnictví opět věnovat i na akademické rovině, a to skrze disertační práci. Chci více prozkoumat, jakou úlohu hraje dobrovolnická činnost ve formování identity mladého člověka a jeho vztahu ke komunitě.Mgr. Zdeněk Sloboda


Téma disertační práce: Sexuální občanství LGBT+ osob v Česku


Získal jsem magisterský titul z mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2005). V letech 2008 a 2009 jsem byl výzkumným pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde jsem se podílel na výzkum slaďování rodiny a práce a genderové segregace pracovního trhu. V roce 2018 jsem se do SOU AV ČR vrátil na tříletý projekt výzkumu homoparentálních tužeb a intencí. K tomuto tématu jsem napsal knihu Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita (2016, Pasparta). Více než deset let přednáším (mj. na katedře Mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Palackého univerzity v Olomouci) a publikuji se zaměřením na témata médií a mediální výchovy, rodiny, rodičovství a socializace (např. kniha Mediální výchova v rodině, 2013, Univerzita Palackého), genderu (např. kniha Genderová segregace pracovního trhu, 2009, SOU AV ČR, spolu s Alenou Křížkovou) a sexualit (mj. studie Od deviantů k učitelům na téma reprezentace neheterosexuálních maskulinit v českých tv seriálech). V roce 2011 jsem se stal členem (a v roce 2015 předsedou) Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Spoluzakládal jsem a řídil LGBTQ+ neziskovou organizaci PROUD (2011 - 2018) a dříve jsem vedl loutkové divadlo (NNO) TLD Zvoneček (2005 - 2012).Mgr. Terezie Stiborková


Téma disertační práce: Perspektivy výchovy k občanství v českém školství


Jsem absolventkou Institutu mezinárodních studií na FSV UK. Dlouhodobě se věnuji výchově k občanství a zajímá mne rozvoj občanské společnosti prostřednictvím škol. Proto jsem se ve své dizertaci rozhodla zaměřit na to, jak čeští učitelé tento úkol konceptualizují, jak vnímají přípravu svých žáků na jejich budoucí občanskou roli. Od roku 2014 se věnuji výzkumu vzdělávacích praktik a tvorbě metodických materiálů pod hlavičkou Centra občanského vzdělávání a od roku 2018 v rámci činnosti Centra pro demokratické učení. Zajímám se o různorodé přístupy k rozvoji demokratické kultury ve školách a zážitkovou pedagogiku.Mgr. Anastasiia Yevdokimova


Téma disertační práce: Konfliktní národní identita ukrajinských aktivistů: střet jazyka a etnopolitického násilí


Jsem absolventkou oboru Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií. V mé magisterské práci jsem se zaměřila na zkoumání politizace jazyků na Ukrajině, konkrétně na diglosii založenou na dvojjazyčnosti, vnímanou jako národní trauma. V dizertační práci dále pokračuji v rozboru problematiky Ukrajinského jazykového konfliktu a zkoumám jeho vliv na ukrajinské aktivisty angažované v odporu proti ruské vojenské agresi.


Poslední změna: 12. květen 2023 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám