JUDr. Lenka Deverová


Oborové zaměření

Právní rámec občanského sektoru, právní rámec sociální podnikání


V rámci oboru se zabývá problematikou vytváření právního rámce pro činnost jednotlivých typů organizací občanského sektoru, a to i v historickém kontextu. V oblasti sociálního podnikání se věnuje specifikum jednotlivých právních forem realizujícím koncept sociálních podniků.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované kurzy

viz SIS


Krátce


JUDr. Lenka Deverová vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1977 JUDr.) Pracovala na ministerstvu školství, kde se zabývala právní problematikou vysokých škol. Od roku 1990 se podílela na přípravě prvních zákonů zakotvujících do českého právního řádu neziskové organizace. Od roku 1994 působí jako advokátka. Specializuje se na oblast občanského práva, především pak na nadační a spolkové právo, oblast obecně prospěšných společností a ústavů.


Působí jako členka orgánů několika neziskových organizací, kdy zkušenosti z jejich fungování přenáší do své pedagogické praxe. Je členkou správní rady Činoherního klubu, z.ú., členkou správní rady Nadace pro současné umění Praha, členkou dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s. a předsedkyní správní rady Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s. v Šumperku.


Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


Na Fakultě humanitních studií působí od jejího počátku. Specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání.


Je autorkou článků k problematice neziskového sektoru a spoluautorkou řady publikací:

Švestka, Dvořák, Fiala a kol.: Občanský zákoník, Komentář, Svazek 1., Wolters Kluwer ČR, 2020,

Svejkovský, Marek a spol.: Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář, C.H.Beck 2015,

Deverová, Svejkovský, Adamec: Komentář k zákonu o obecně prospěšných společnostech, C.H.Beck 2013,

Právnické osoby v novém občanském zákoníku, komentář, C.H.Beck 2013,

M. Dohnalová, L. Deverová, K., Legnerová, T. Pospíšilová: Lidské zdroje v sociálních podnicích, Wolters Kluwer, 2015, Dohnalová, M., Deverová, L. Šloufová, R. a Šťastná, J.: Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. Wolters Kluwer, 2013
Poslední změna: 26. leden 2024 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám