doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Oborové zaměření

Sociální podnikání, sociální ekonomika, financování organizací občanské společnosti, společenská odpovědnost firem.Zabývá se sociálně ekonomickou tematikou, organizovanou občanskou společností. Patří mezi české experty pro téma sociální ekonomiky, sociálního podnikání, společenské odpovědnosti firem.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Krátce


Marie Dohnalová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (1978 Ing.) a sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze (1985 CSc.). Habilitaci získala v oboru veřejná ekonomika a služby (2006 doc.). Pracovala na Filozofické fakultě UK v Praze (1978–1992) a od roku 1996 působí na Fakultě humanitních studií UK. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GAČR, TAČR, MŠMT a projektů financovaných ESF, podílí se na výzkumné činnosti FHS UK v rámci Progresu a SVV. Zastupuje Českou republiku v mezinárodním projektu výzkumu sociálních podniků. Připravila navazující magisterský studijní program Studia občanské společnosti (rok 2000) a založila Katedru studií občanské společnosti na FHS UK, kterou devět let vedla. Je garantkou tohoto programu. Vedla desítky diplomových prací, spolupřipravila k akreditaci doktorský program Studia občanského sektoru, který rovněž garantuje. V letech 2015-2019 byla proděkankou pro magisterská studia a koordinátorkou pro akreditace na FHS UK.


Vybrané publikace za posledních 10 let:

DOHNALOVÁ, M., BAREŠ, P. Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce – fáze II. Souhrnná výzkumná zpráva. Praha: ASO, 2019.


DOHNALOVÁ, M., LEGNEROVÁ, K., ČECH, P. Social entrepreneurship in HORECA sector. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1 vyd. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2019, s. 327-335. ISBN 978-80-87990-18-6.


DOHNALOVÁ, M., LEGNEROVÁ, K. Corporate social responsibility as a new approach to the employees' satisfaction. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. The 12th International Days of Statistics and Economics. 1 vyd. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018, 2018, s. 373-382. 1. ISBN 978-80-87990-14-8.


DOHNALOVÁ, M., ŠUBRT, T., DVOŘÁKOVÁ, Z. Metodika tvorby CSR reportů firem a organizací. Sedlčany: Ústav personalistiky, 2018, 96 s. 1. ISBN 978-80-906064-7-0.


LEGNEROVÁ, K., DOHNALOVÁ, M. Společensky odpovědné podnikání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 78 s. Neuveden. ISBN 978-80-7598-055-7.


DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, č. 1/2016, str. 2-5. ISSN 1802-5854.


DOHNALOVÁ, M., L. DEVEROVÁ, K., LEGNEROVÁ, T. POSPÍŠILOVÁ: Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-060-9.


DOHNALOVÁ, M., GURI, D., HRABĚTOVÁ, J., LEGNEROVÁ, K. AND ŠLECHTOVÁ, V. Social Enterprise in the Czech Republic. ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers


DOHNALOVÁ, M., LEGNEROVÁ, K. Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014. 169 s. ISBN 978-80-7416-150-6.


Vybrané výzkumné projekty za posledních 5 let:

DOHNALOVÁ, M. Sociální inovace, sociální práce a marginalizované skupiny. SVV FHS UK. Řešitelka, 2020-2022.


DOHNALOVÁ, M. ICSEM: International Comparative Social Enterprise Models. EMES Research Network. Řešitelka, 2012-2017.


DOHNALOVÁ, M. RECESERA – reporting a monitoring CSR. Projekt TA ČR, TD 03000146. Spoluřešitelka, 2016-2017.


DOHNALOVÁ, M. - MUHIČ, S. SEiSMiC: Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities. 7. rámcový program EU. Řešitelka, 2013-2016.


ŠUBRT, T., DOHNALOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, Z. RECESERA – reporting a monitoring CSR. Certifikovaná metodika. 2017.


DOHNALOVÁ, M. Společenská odpovědnost univerzit. MŠMT ČR. Spoluřešitelka projektu ČZU a VŠE, 2014


Členství v radách a aktivity v oboru:

Členství v radách a aktivity v oboru:

Členka Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Členka Vědecké rady FHS UK.

Členka oborových rad doktorského studia na FHS a FSV UK.

Předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Studia občanského sektoru.

Členka mezinárodní výzkumné společnosti EMES.

Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Členka rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Členka redakční rady časopisu Fórum sociální politiky.

Členka redakční rady nakladatelství VeRBuM.

Byla místopředsedkyní správní rady nadace, obecně prospěšné společnosti, je místopředsedkyně spolku.Poslední změna: 6. únor 2024 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám