doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Oborové zaměření

Sociální podnikání, sociální ekonomika, společenská odpovědnost firem.


Zabývá se sociálně ekonomickou tematikou, organizovanou občanskou společností a patří mezi české experty pro téma sociální ekonomiky, sociálního podnikání, společenské odpovědnosti firem.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS. V letním semestru 2017/2018 po dohodě e-mailem, nejlépe středa.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Krátce


Marie Dohnalová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (1978 Ing.) a sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze (1985 CSc.). Habilitaci získala v oboru veřejná ekonomika a služby (2006 doc.). Pracovala na Filozofické fakultě UK v Praze (1978 – 1992) a od roku 1996 působí na Fakultě humanitních studií UK. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GAČR, TAČR, MŠMT a projektů financovaných ESF, podílí se na výzkumné činnosti FHS UK v rámci PRVOUKu. Zastupuje Českou republiku v mezinárodním projektu výzkumu sociálních podniků. Připravila magisterský obor Studia občanského sektoru (rok 2000) a založila Katedru studií občanské společnosti na FHS UK, kterou devět let vedla. Je garantkou tohoto oboru. Vedla desítky diplomových prací, spolupřipravila k akreditaci doktorský program Studia občanského sektoru, který rovněž garantuje.


Vybrané publikace za posledních 5 let:

DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, č. 1/2016, str. 2-5. ISSN 1802-5854. (100%)             


M. Dohnalová, L. Deverová, K., Legnerová, T. Pospíšilová: Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-060-9. (30%)


Dohnalová, M., Guri, D., Hrabětová, J., Legnerová, K. and Šlechtová, V. Social Enterprise in the Czech Republic.  ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers (40%)


DOHNALOVÁ, M. – LEGNEROVÁ, K. Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014. 169 s. ISBN 978-80-7416-150-6. (15%)


DOHNALOVÁ, M. Indikátory sociálního podniku. Fórum sociální politiky. 2013, vol. 7, no. 3, s. 26-29. ISSN 1802-5854. (100%)


DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika. In Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013,  s. 257-258. ISBN 978-80-262-0366-7. (100%)


DOHNALOVÁ, M. Is there a social economy in the Czech Republic? In Fourteenth World Congress for Social Economics. 2012. (100%)


DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3. (43%)


DOHNALOVÁ, M. -  PRŮŠA, L. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 178 s. ISBN 978-80-7357-573-1. (30%)


DOHNALOVÁ, M.  Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1.vyd. Praha: Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. Kapitola 1, Úvodem o studiu organizované občanské společnosti, s. 16 – 89. Kapitola 5, Financování organizované občanské společnosti v České republice, s. 144-165.  Kapitola 10, Sociální ekonomika s. 289 – 307. (100%)


Vybrané výzkumné projekty za posledních 5 let:

DOHNALOVÁ, M. RECESERA – reporting a monitoring CSR. Projekt TA ČR, TD 03000146. Řešitelka, 2016-2017.

DOHNALOVÁ, M. - MUHIČ, S. SEiSMiC: Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities. 7. rámcový program EU. Řešitelka, 2013-2016.

DOHNALOVÁ, M. ICSEM: International Comparative Social Enterprise Models. EMES Research Network. Řešitelka, 2012-2017.

DOHNALOVÁ, M. "Společenská odpovědnost univerzit“. MŠMT ČR. Spoluřešitelka projektu ČZU a VŠE, 2014.


Členství v radách a aktivity v oboru:

Členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,

Členka odborné sekce Rady kvality ČR „Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj“

Členka pracovní skupiny sociální vědy Akreditační komise MŠMT

Členka redakční rady časopisu Fórum sociální politiky, nakladatelství VeRBuM.

Členka Vědecké rady FHS UK

Členka oborových rad doktorského studia na FHS a FSV UK

Předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Studia občanského sektoru

Členka mezinárodní výzkumné společnosti EMES.

Členka rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Byla místopředsedkyní správní rady nadace, obecně prospěšné společnosti, je místopředsedkyně spolku.Poslední změna: 16. červenec 2018 09:59 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám