doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.


Oborové zaměření

Teorie občanské společnosti, sociální a politická teorie, dějiny a metodologie sociálních věd


Zajímá se o historické i současné podoby myšlení o občanské společnosti stejně jako o různé přístupy k jejímu zkoumání. Zabývá se vztahem občanské společnosti a demokracie včetně přínosu občanské společnosti k procesu demokratizace. Opakovaně se vrací k problému, jak politická kultura formuje demokracii a politické jednání. Zúčastnil se mezinárodního komparativního šetření o nadacích v evropských zemích. V posledních letech jej zajímá úloha občanského sektoru, zejména nadací, při utváření soudobé politické kultury a společenských věd.      


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS


Vyučované kurzy:

Viz SIS


Krátce


Marek Skovajsa vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1999 Mgr., 2004 Ph.D.) a politickou filosofii na University of York, Velká Británie (2001 M.A.). Na Fakultě humanitních studií (resp. Institutu základů vzdělanosti) vyučuje od roku 1999. Působil jako šéfredaktor českého (2002-2008) a anglického (2010-2013) vydání Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, vydávaného Sociologickým ústavem AV ČR. K jeho zahraničním zkušenostem patří studium na Technické univerzitě Drážďany (1996), Fulbright-Masarykovo stipendium na Georgetown University, Washington, D.C. (2007-2008) a účast v SIAS Summer Institute “Action Theory in Philosophy and Social Sciences” (National Humanities Center, Chapel Hill, NC + Max-Weber-Kolleg, Erfurt, 2009 + 2010). Byl členem a místopředsedou Akademického senátu FHS UK, členem Rady vysokých škol a panelu pro sociologii Grantové agentury ČR, v letech 2014-2016 je členem panelu pro hodnocení výsledků vědecké práce ve společenských vědách. V letech 2011-2012 zastával funkci proděkana FHS UK pro zahraniční spolupráci, od roku 2012 je proděkanem pro vědu a výzkum a členem rady programu PRVOUK 19 „Interdisciplinární sociální vědy“.


Publikační činnost


Skovajsa, Marek. 2015. „Předčasná syntéza: Kritické poznámky o jedné důležité knize.“ [A premature synthesis: critical remarks on an important book.] Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (5): 849-869. ISSN 0038-0288.


Skovajsa, Marek. 2014. „Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy.“ [Total and Foreign-Journal Citedness of Sociologický časopis: The Results of a Citation Analysis] Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (5): 671-712. ISSN 0038-0288. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.5.119.


Skovajsa, Marek. 2014. „Zu einigen Konflikten in der Kultur der postkommunistischen Bürgergesellschaft: Am Beispiel der Tschechischen Republik.“. In Robert Luft, Miloš Havelka, Stefan Zwicker (eds.). Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 141-165. ISBN 978-3-525-37306-4.


Skovajsa, Marek. 2013. Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii. [Structures of Meaning. Culture and Action in Contemporary Social Theory]. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 222 pp. ISBN 978-80-7419-163-3.


Skovajsa, Marek. 2013. „Refleksyjne sprawstwo i zmiana kulturowa.“ [Reflexive Agency and Cultural Change] In Adam Mrozowicki, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcicowa (eds.) Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 46-58. ISBN 978-83-7688-118-8.


Skovajsa, Marek. 2012. „Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii.” [The Relative Autonomy of Culture in Alexander’s Cultural Sociology]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (2): 225–246. ISSN 0038-0288.


Skovajsa, Marek. 2012. „Nadvláda účelové racionality? K interpretacím Weberovy typologie jednání.” [Is Means-Ends Rationality Dominant? On some Interpretations of Weber’s  Typology of Action]. Sociológia 44 (5): 579-601. ISSN 0049-1225.


Arnason, Johan P., Ladislav Benyovszky and Marek Skovajsa (eds.). 2010. Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. [Historicity, supercivilization, and modernity. Studies on Patočka’s concept of ‘supercivilization’.] Praha: Togga, 336 pp. ISBN 978-80-87258-44-6.


Skovajsa, Marek, Marie Dohnalová, Petr Couf, Lenka Deverová, Thomas Holland, Dana Moree, Selma Muhić Dizdarević, Petr Jan Pajas, Tereza Pospíšilová. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. [The Civic Sector. Organized Civil Society in the Czech Republic]. Praha: Portál, 372 pp. ISBN 978-80-7367-681-0.


Müller, Karel B. and Skovajsa, Marek. 2009. “From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization. Democracy and Civil Society in Central Europe.” International Political Science Review 30 (5): 501-517. ISSN 0192-5121.


Skovajsa, Marek. 2008. “Independent and Broader Civil Society in East-Central European Democratizations.” Taiwan Journal of Democracy 4 (2): 47-73. ISSN 1815-7238.


Skovajsa, Marek. 2008. „Two Faces of Civil Society in Post-Communist Countries.“ In Joseph D. Lewandowski, Milan Znoj (eds.). Trust and Transitions: Social Capital in a Changing World. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 259-75. ISBN 1847189059.


Skovajsa, Marek. 2007. „Czech Republic.“ In Helmut K. Anheier, Siobhan Daly (eds.). The Politics of Foundations. A comparative analysis. Routledge Research in Comparative Politics. London: Routledge, 115-129. ISBN10 0-415-70167-8.


Skovajsa, Marek. 2006. Politická kultura. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky [Political Culture. Approaches, Critiques, Applications in Political Research]. Praha: Karolinum [Prague: Charles University Press], 207 pp. ISBN 80-246-1136-8.


Skovajsa, Marek and Mikko Lagerspetz 2006. „Non-Profit Foundations in Four Countries of Central and Eastern Europe“. Polish Sociological Review 2006 (2/154): 187-208. ISSN 1231-1413.


Členství v radách a aktivity v oboru


Člen oborové rady doktorského studijního programu Studia občanského sektoru

Člen oborové rady doktorského studijního programu Veřejná a sociální politika (FSV UK)

Člen oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FSV UK)

Člen oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FSS MU

Člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie (FF UP)

Člen Rady Sociologického ústavu, v.v.i.

Člen redakční rady Sociologického časopisu/ Czech Sociological Review.


Poslední změna: 3. červen 2016 11:41 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám