doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.


Oborové zaměření

Teorie občanské společnosti, sociologická a sociální teorie, dějiny a metodologie sociálních věd


Zajímá se o historické i současné podoby myšlení o občanské společnosti stejně jako o různé přístupy k jejímu zkoumání. Zabývá se vztahem občanské společnosti a demokracie včetně přínosu občanské společnosti k procesu demokratizace. Opakovaně se vrací k problému, jak politická kultura formuje demokracii a politické jednání. Zúčastnil se mezinárodního komparativního šetření o nadacích v evropských zemích. V posledních letech jej zajímá úloha občanského sektoru, zejména nadací, při utváření soudobé politické kultury a společenských věd.

     

Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS


Vyučované kurzy:

Viz SIS


Krátce


Marek Skovajsa vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1999 Mgr., 2004 Ph.D.) a politickou filosofii na University of York, Velká Británie (2001 M.A.). Na Fakultě humanitních studií (resp. Institutu základů vzdělanosti) vyučuje od roku 1999. V letech 2011-2012 zastával funkci proděkana FHS UK pro zahraniční spolupráci, v letech 2012-2018 byl proděkanem pro vědu a výzkum. Od 2017 je koordinátorem programu Progres Q20 „Kultura a společnost“, 2012-2016 byl exekutivním členem rady programu PRVOUK 19 „Interdisciplinární sociální vědy“. Od roku 2014 je členem panelu pro hodnocení výsledků vědecké práce ve společenských vědách v rámci státního systému hodnocení vědy. Působil jako šéfredaktor českého (2002-2008) a anglického (2010-2013) vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, vydávaného Sociologickým ústavem AV ČR. K jeho zahraničním zkušenostem patří studium na Technické univerzitě Drážďany (1996), Fulbright-Masarykovo stipendium na Georgetown University, Washington, D.C. (2007-2008) a účast v SIAS Summer Institute “Action Theory in Philosophy and Social Sciences” (National Humanities Center, Chapel Hill, NC + Max-Weber-Kolleg, Erfurt, 2009 + 2010).


Publikační činnost


Skovajsa, Marek. “Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v meziválečném Československu.” Kapitola v připravované kolektivní práci o dějinách empirického sociologického výzkumu na území Československa.


Skovajsa, Marek. v tisku. “The Reception of the Bucharest School in Czechoslovak Sociology, 1925–1950.” Kapitola v kolektivní práci rumunských autorů o dějinách bukurešťské sociologické školy Dimitrie Gustiho.


Skovajsa, Marek. 2020 (má vyjít do konce roku). „Bláha, Obrdlík a Eubank: brněnské kontakty s americkými sociology v souvislostech mezinárodní sociologie.“ Sociální studia / Social Studies 17 (2). ISSN 1214-813X.


Skovajsa, Marek. 2020. „Pierre Bourdieu: Réception en République tchèque / en Tchécoslovaquie.“ In Gisèle Sapiro (ed.) Dictionnaire international Bourdieu. Paris: CNRS Éditions. ISBN 978-2271082039.


Skovajsa, Marek. 2020. „Reactionary and Progressive Rhetoric in Post-communist Transformation.” In Luca Meldolesi and Nicoletta Stame (eds.). A Passion for the Possible. Excerpts from the Third Conference on Hirschman Legacy. Roma: Italic Digital Editions for A Colorni-Hirschman International Institute, 201-213. ISBN 978-8898156603.


Skovajsa, Marek. 2019. „‘Vůdcovská demokracie‘ podle Maxe Webera a její ohlasy v české sociologii.“ In Milan Hanyš, Tomáš W. Pavlíček (eds.). Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 129-149. ISBN 978-80-88304-09-8 a ISBN 978-80-7571-039-0.


Skovajsa, Marek. 2018. “Crushed by History: Czechoslovak Sociologist Heinz Otto Ziegler.” In Walter Pape and Jiří Šubrt (eds.). Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Berlin, Boston: De Gruyter, 119–136. ISBN 978-3-11-053501-3. DOI 10.1515/9783110536003-009.


Skovajsa, Marek (ed.). 2018. “Symposium Remembering Prague Spring 1968.“ Monotematický blok. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 401-469. ISSN 0038-0288.


Skovajsa, Marek a Jan Balon. 2017. Sociology in the Czech Republic: Between East and West. Series Sociology Transformed. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-45026-5. XIII + 150 s. DOI 10.1057/978-1-137-45027-2.


Skovajsa, Marek. 2017. „‘Metodologický kosmopolitismus’ mezi empirickou a normativní sociální teorií.” In Oleg Suša, Marek Hrubec et al. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 221-243. ISBN 978-80-7419-251-7.


Skovajsa, Marek. 2014. „Zu einigen Konflikten in der Kultur der postkommunistischen Bürgergesellschaft: Am Beispiel der Tschechischen Republik.“ In Robert Luft, Miloš Havelka, Stefan Zwicker (eds.). Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 141-165. ISBN 978-3-525-37306-4.


Skovajsa, Marek. 2013. Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii. [Structures of Meaning. Culture and Action in Contemporary Social Theory]. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 222 s. ISBN 978-80-7419-163-3.


Skovajsa, Marek, Marie Dohnalová, Petr Couf, Lenka Deverová, Thomas Holland, Dana Moree, Selma Muhić Dizdarević, Petr Jan Pajas, Tereza Pospíšilová. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. [The Civic Sector. Organized Civil Society in the Czech Republic]. Praha: Portál, 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.


Müller, Karel B. and Skovajsa, Marek. 2009. “From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization. Democracy and Civil Society in Central Europe.” International Political Science Review 30 (5): 501-517. ISSN 0192-5121.


Skovajsa, Marek. 2008. “Independent and Broader Civil Society in East-Central European Democratizations.” Taiwan Journal of Democracy 4 (2): 47-73. ISSN 1815-7238.


Skovajsa, Marek. 2008. „Two Faces of Civil Society in Post-Communist Countries.“ In Joseph D. Lewandowski, Milan Znoj (eds.). Trust and Transitions: Social Capital in a Changing World. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 259-75. ISBN 1847189059.


Skovajsa, Marek. 2007. „Czech Republic.“ In Helmut K. Anheier, Siobhan Daly (eds.). The Politics of Foundations. A comparative analysis. Routledge Research in Comparative Politics. London: Routledge, 115-129. ISBN10 0-415-70167-8.


Skovajsa, Marek. 2006. Politická kultura. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky [Political Culture. Approaches, Critiques, Applications in Political Research]. Praha: Karolinum [Prague: Charles University Press], 207 s. ISBN 80-246-1136-8.


Skovajsa, Marek and Mikko Lagerspetz 2006. „Non-Profit Foundations in Four Countries of Central and Eastern Europe“. Polish Sociological Review 2006 (2/154): 187-208. ISSN 1231-1413.


Výzkumné programy a projekty

2017– Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (Progres) 20 Kultura a společnost, koordinátor a člen rady programu.

2012–2016. Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) 19 Interdisciplinární sociální vědy, exekutivní člen rady programu.

2014–2016. Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście socjologii światowej. Narodowe centrum nauki, 2013/09/B/HS6/00302, hlavní řešitel prof. Jarosław Kilias, Varšavská univerzita, spolupracovník.

2013–2015. Od Rockefellera k Sorosovi: vliv amerických nadací na agendu české sociologie. GA ČR 13-15802S, hlavní řešitel.

2010–2012. Rehabilitace kultury v teorii jednání. GA ČR P404/10/2202, hlavní řešitel.


Projekty mezinárodní vzdělávací spolupráce

2020-2021. Comparing Responses to Global Transformations – Regime Changes in the V4 and Japan.

2017-2019. Comparative Studies on Migration and Social Movements in V4 Countries, Japan and East Asia.

Projekty International Visegrád Fund. Koordinátor Kobe University Japonsko, partnerské instituce ELTE Budapešť, Jagellonská Univerzita Krakov, Univerzita Karlova a Univerzita Komenského Bratislava, spoluřešitel.


Členství v radách

(stav k 1. 10. 2020)

Člen oborové rady doktorského studijního programu Studia občanského sektoru

Člen dalších oborových rad doktorského studia (sociologie, politologie)

Člen vědeckých rad FHS UK, FF UK a FSS MU

Člen Rady Sociologického ústavu, v.v.i.

Člen redakční rady Sociologického časopisu / Czech Sociological Review.


Další

Rozhovor s Markem Skovajsou pro FHS UK

https://fhs.cuni.cz/FHS-2291.html


Poslední změna: 4. listopad 2020 16:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám