PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.


Oborové zaměření

Filantropie, dobrovolnictví a dárcovství.


V rámci oboru se zabývá tím, co bývá někdy označováno za podstatu tzv. třetího sektoru, a to filantropií jako činností ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu. V kvantitativně i kvalitativně orientovaných empirických výzkumech zkoumala dobrovolnictví, věnovala se historickému popisu i analýze diskurzu ve spojitosti se soukromou filantropií. V rámci tématu se zabývá také transnacionální filantropií, darem jako specifickým typem vztahu a v neposlední řadě přemýšlí o někdy problematické koexistenci filantropických, tržních a byrokratických prvků v organizacích občanské společnosti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Tereza Pospíšilová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1998 Mgr., 2004 Ph.D.) a Mezinárodní vztahy a evropská studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti (2000 MA). Pracovala v Sociologickém ústavu Akademie věd (1997), v Národním vzdělávacím fondu (1998-9), v Centru teoretických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy (2000-2004) a v Nadaci rozvoje občanské společnosti (2003-2005). V roce 2002 byla na půlroční stáži v Institutu pro vědy o člověku (IWM) ve Vídni. Kromě pedagogické činnosti na Fakultě humanitních studií UK působí jako lektorka pro Síť zdravých měst, i když jen sporadicky. Realizovala řadu výzkumů; důležité dva z nich ve spolupráci s neziskovými organizacemi: mezinárodní Index občanské společnosti ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (2003-2005) a Vzorce a hodnoty dobrovolnictví ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia (2009-2010). Zpracovala několik studií pro státní správu (viz publikace).


Publikační činnost za posledních 10 let


Pospíšilová, T. (2014). Transnational Philanthropy and Nationalism: The Early Years of Central European University, Monde(s) No. 6: 126 – 146.


Sivesind, K. H., Pospíšilová T., Frič P. (2013). Does Volunteering Cause Trust?, European Societies 15(1): 106-130.


Pospíšilová, T. (2013) Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze v letech 1990 – 1996. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚJH.


Pospíšilová, T. (2012). Nonprofit Management Education in the Czech Republic: The Struggle for Civil Society Versus the Struggle for Survival, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 41(2): 325-341.


Pospíšilová, T. (2011). Grassroots Volunteering: Definitions, Concepts and Themes. Praha: Agora CE, o.p.s.


Frič, P., Pospíšilová, T. et al. (2010). Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: AGNES.


Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Sociologický časopis, vol. 47, no. 5, s. 887-910. 


Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města, vol. 12, no. 5, s. 109-133.


Pospíšilová, T. (2010). Česká občanská společnost – data, fakta a měření. In Marek Skovajsa a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál.


Studie a výzkumné zprávy pro státní správu


Pospíšilová, T., Navrátil, J. (2015). Analýza činnosti a role RVNNO s návrhy na opatření. Výzkumná zpráva pro koncepci státní politiky vůči NNO. Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Dostupné online: (cit. 4. 12. 2015).


Pospíšilová, T. (2014). Zastřešující organizace v neziskovém sektoru v České republice: situace, témata a návrhy opatření. Podkladová studie pro koncepci státní politiky vůči NNO. Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Dostupné online: (cit. 4. 12. 2015).


Vajdová, T. (2005). Zpráva o neziskovém sektoru v ČR. Souhrnná zpráva pro Radu vlády pro NNO. Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2005 č. 19 ke Zprávě o neziskovém sektoru v České republice. Dostupné online: (cit. 4. 12. 2015)


Vajdová, T. (2001). Rozbor poradních a pracovních orgánů vlády. Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády.


Poslední změna: 3. červen 2016 12:14 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další




Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám