doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.


Oborové zaměření

Filantropie, dobrovolnictví a dárcovství.


V rámci oboru se zabývá tím, co bývá někdy označováno za podstatu tzv. třetího sektoru, a to filantropií jako činností ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu. V kvantitativně i kvalitativně orientovaných empirických výzkumech zkoumala dobrovolnictví, věnovala se historickému popisu i analýze diskurzu ve spojitosti se soukromou filantropií. V rámci tématu se zabývá také transnacionální filantropií, darem jako specifickým typem vztahu a v neposlední řadě přemýšlí o někdy problematické koexistenci filantropických, tržních a byrokratických prvků v organizacích občanské společnosti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SISVyučované kurzy

Viz SIS


Krátce

Tereza Pospíšilová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1998 Mgr., 2004 Ph.D.) a Mezinárodní vztahy a evropská studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti (2000 MA). Pracovala v Sociologickém ústavu Akademie věd (1997), v Národním vzdělávacím fondu (1998-9), v Centru teoretických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy (2000-2004) a v Nadaci rozvoje občanské společnosti (2003-2005). V roce 2002 byla na půlroční stáži v Institutu pro vědy o člověku (IWM) ve Vídni. Realizovala řadu výzkumů; důležité dva z nich ve spolupráci s neziskovými organizacemi: mezinárodní Index občanské společnosti ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (2003-2005) a Vzorce a hodnoty dobrovolnictví ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia (2009-2010). Zpracovala několik studií pro státní správu, věnuje se též recenzní a posudkové činnosti.


Publikační činnost za posledních 10 let


Monografie

Pospíšilová, T, M. Šťovíčková Jantulová. 2019. Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4427-1. 289 s.


Pospíšilová, T. 2017. Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: studie transnacionální filantropie. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-253-1. 270 s.


Pospíšilová, T. 2013. Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze v letech 1990 – 1996. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 5/2013. Praha: NÚJH. 121 s. ISBN 978-80-86729-88-6


Frič, P., T. Pospíšilová a kol. 2010. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: AGNES. ISBN 978-80-903696-8-9.


Články a kapitoly v monografiích

Pospíšilová, T. 2019. „Giving and Refusing: The Contested Reception of Transnational Philanthropy in the Case of the Prague Central European University Foundation.“ Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 48 (2): 266-282. https://doi.org/10.1177/0899764018802366. Online ISSN 1552-7395.


Pospíšilová, T., A. Marková. 2017. „Možnost a limity inkluzivního dobrovolnictví.“ Fórum sociální politiky 11 (5): 12-19. ISSN 1802-5854.


Smith, D. H., T. Pospíšilová, F. Wu. 2016. „National and Other Supra-Local Associations: Meso-Associations“. Pp. 836-873 in David Horton Smith, Robert A. Stebbins, Jurgen Grotz (eds), The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. Palgrave Macmillan UK. DOI 10.1007/978-1-137-26317-9. Hardcover ISBN 978-1-137-26316-2.


Pospíšilová, T. 2015. „Dobrovolníci v sociálních podnicích.“ Pp. 131-172 in Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-060-9.


Pospíšilová, T. 2014. „"Transnational Philanthropy and Nationalism: The Early Years of Central European University." Monde(s) No. 6 (November 2014): 126 – 146. ISSN 2261-6268.


Sivesind, K. H., T. Pospíšilová, P. Frič. 2013. „Does Volunteering Cause Trust?“ European Societies 15 (1): 106-130, DOI: 10.1080/14616696.2012.750732. ISSN 1461-6696.


Pospíšilová, T. 2012. „Nonprofit Management Education in the Czech Republic: The Struggle for Civil Society Versus the Struggle for Survival.“ Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 41 (2): 325–341. https://doi.org/10.1177/0899764011420728. ISSN 0899-7640.


Pospíšilová, T. 2011. „Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 47 (5): 887-910. ISSN: 0038-0288.


Pospíšilová, T. 2010. „Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků.“ Lidé města 12 (5): 109-133. ISSN 1212-8112.


Studie pro veřejnou správu


Pospíšilová, T., Navrátil, J. (2015). Analýza činnosti a role RVNNO s návrhy na opatření. Výzkumná zpráva pro koncepci státní politiky vůči NNO. Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Dostupné online: (cit. 4. 12. 2015).


Pospíšilová, T. (2014). Zastřešující organizace v neziskovém sektoru v České republice: situace, témata a návrhy opatření. Podkladová studie pro koncepci státní politiky vůči NNO. Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608 ke Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Dostupné online: (cit. 4. 12. 2015).


Poslední změna: 9. srpen 2022 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám