Dom
Aktuality
O katede
Studenti a studium
Vda a vzkum
Ph.D. studium
Absolventi
- - - - - - - - - - - - - - - -
MULTIKULTURN OS
- - - - - - - - - - - - - - - -
SOCILN EKONOMIKA
- - - - - - - - - - - - - - - -
DOBROVOLNICTV
- - - - - - - - - - - - - - - -ROZHOVOR S DANOU MOREE A DAVIDEM TIEREM O DIVADLE UTLAOVANÝCH

odvysílal eský rozhlas 30. 3. 2014 v rámci poadu Za hranou


Divadlo utlaovaných se pouívá pro politický a sociální aktivismus, pro eení konfliktních situací, v komunitní práci, terapii.

Na to, jak se s touto metodou pracuje, se Magdalena Trusinová ptala Dany Moree a Davida Tiera.

Mete si poslechnout Externí odkaz zde.

Pokud chcete vidt pedstavení, o kterém je v rozhovoru e, máte monost!


KOMPONOVANÝ VEER DIVADLA UTLAOVANÝCH

Do Rock Café 14.4. 2014 od 20 hod vás zvou studenti UK a divadelní skupina ARA ART

Dokument ke stáhnutí Pozvánka

Jaké to je být odliný?

Odpov najdete ve dvou pedstaveních Modrá je dobrá a Americký sen, která

vznikla na základ osobních zkueností len divadelní skupiny a student UK.

Pijte se podívat a pípadn vstoupit do dje a ovlivnit i pímo zmnit osudy hrdin!CSR AKADEMIE 2014 - "PRO ZAÁTENÍKY"


v týdnu od 26. do 30. kvtna 2014 v Praze probhne dalí kolo CSR Akademie 2014 urené tentokrát „pro zaáteníky“.

Smyslem CSR Akademie je poskytnout studentm pístup k praktickým informacím z firemní praxe v oblasti strategií odpovdného podnikání, ale také zaloit tradici kreativní spolupráce mezi akademickou sférou, studenty a byznysem v oblasti odpovdného podnikání.


Program CSR Akademie 2014

1) Výuková ást (pednáky, semináe, konzultace)

2) Projektová ást (samostatná práce student)


Úast v ptidenní CSR Akademii je pro pihláené studenty zdarma. Více informací naleznete Dokument ke stáhnutí v píloze.

Od ledna je v provozu nový web o udritelnosti Externí odkaz www.souvisime.cz, sekce S'Generace se vnuje studentm.


HUMANITÁRNÍ A LIDSKOPRÁVNÍ KRIZE VE STEDOAFRICKÉ REPUBLICE.

NA FHS VYSTOUPÍ MISIONÁ AURELIO GAZZERA.Dkan Fakulty humanitních studií doc. Ladislav Benyovszky a nezisková organizace Externí odkaz SIRIRI o.p.s. vás srden zvou na pednáku misionáe ze Stedoafrické republiky Aurelia Gazzery.

Úvodní slovo k pednáce pronese prof. Václav Hampl. Vystoupení se uskutení pod zátitou pana Ing. Martina Tlapy MBA, námstka ministra zahraniních vcí pro mimoevropské zem a ekonomickou diplomacii.


KDY: ve stedu 23. dubna 2014 od 14-16 hodin

KDE: areál UK v Jinonicích, pízemí, aula 1034
Besedy a pednáky / Stanislav Komárek; Jií Sádlo; Jiina iklová; Cyril Höschl; Václav Blohradský; Zdenk Pinc aj.

Putování krajinou / Po stopách olomouckých popelá; Pírodní park Kladecko; Funkcionalistické Brno aj.

Koncerty / Peter Lipa band; Krausberry; The Shookies aj.

Výstavy / Milo ejn; Milan Kunc aj.

Doprovodný program / lesní mateské kolky, Karel Nejedlý o metod RUPoádá Sluákov - centrum ekologických aktivit msta Olomouce, o.p.s.

více na Externí odkaz www.slunakov.cz


KOMPONOVANÝ VEER DIVADLA UTLAOVANÝCH


Jaké to je být odliný?

Odpov najdete ve dvou pedstaveních Modrá je dobrá a Americký sen, která

vznikla na základ osobních zkueností len divadelní skupiny a student UK.

Pijte se podívat a pípadn vstoupit do dje a ovlivnit i pímo zmnit osudy hrdin!


Do Rock Café 14.4. 2014 od 20 hod vás zvou studenti UK a divadelní skupina ARA ART

Dokument ke stáhnutí Pozvánka


JAK PRACOVAT SE SKUPINOU DTÍ A MLÁDEE?


Jules a Jim o.s.

rozjídí druhý bh Lektorské akademie!

Souástí 230 hodin lektorského výcviku ve schopnosti rozumt a pracovat se skupinou dtí nebo mládee je i 60 hodin adaptaních kurz v lektorských týmech se supervizí. Úastníci si tak mohou v praxi vyzkouet své v kurzech nabyté poznatky.

Struné informace k akci najdeteDokument ke stáhnutí  v letáku

Zajímá vás více informací o Externí odkaz Lektorské akademii?
2. duben 2014 SVTOVÝ DEN POROZUMNÍ AUTISMU


APLA Praha - asociace pomáhající lidem s autismem - u této píleitosti poádá adu kulturních a osvtových akcí a pipojuje se tak k aktivitám, které probíhají v Evrop i po celém svt. Jednotícím prvkem této kampan je modrá barva, která symbolizuje schopnost porozumt a komunikovat.

Svou podporu mete vyjádit i vy!

Informace naleznete na Externí odkaz www.praha.apla.cz Dokument ke stáhnutí Svtový den porozumní autismu - základní informace Dokument ke stáhnutí Autismus a práce. Spolen to zvládneme

GLE o.p.s. – nabídka stáe


GLE o.p.s. nabízí stá v organizaci. Stáisté by pomáhali s organizací seminá v Mladé Boleslavi v rámci projektu Paní svého asu díky podnikání.

Více Dokument ke stáhnutí 
SOCIAL IMPACT AWARD: nejen odmna, ale i WORKSHOPY


Pro úast v Social Impact Award staí mít nápad, jak by se dalo pomáhat a podnikat zárove.


ím promylenjí projekt, tím vtí má anci na úspch – a práv k tomu slouí praktické workshopy, které se konají jet ped uzávrkou soute.

Úastníci si na nich mohou vyzkouet moderní metody podnikatelského plánování jako je Design Thinking nebo Lean Canvas, nauí se urovat si ambiciózní, ale realistické cíle a získají tipy, jak o svém projektu dát vdt skrze nová média a sociální sít. Nakonec mohou svou pihláku zkonzultovat i s porotci. Série workshop se koná v beznu v praském Impact HUBu.

Workshopy jsou zdarma (pednostn otevené studentm), je poteba si jen registrovat místo.

Externí odkaz Detaily a registrace


Sout Social Impact Award se koná v eské republice potetí, v minulých ronících se díky ní rozjely napíklad projekty Externí odkaz Pragulic (prohlídky Prahy s prvodci z ad bezdomovc) nebo Externí odkaz FOREWEAR (recyklace textilu).


Uzávrka pihláek pro letoní kolo je 15. dubna 2014.Social Impact Award - vítzné projekty


V souvislosti s otevením dalího roníku Externí odkaz Social Impact Award (SIA)


otevírá HUB také výstavu s krátkými píbhy vítz posledních roník.


Pipomínáme, e projekt PRAGULIC je dílem student naí katedry – nechte se inspirovat!


Dokument ke stáhnutí Pdf.verze
Pozor, ádosti do programu Erasmus mete podávat u jen do 12. bezna!


Blií informace mete najít Externí odkaz zdeSociologický veer Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements

Pednáka prof. Donatelly Della Porta


27. 2. 2014 od 17:00 probhne v Hollaru pednáka prof. Donatelly Della Porta v rámci

Sociologického veera Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements.


FSV Hollar, UK

Smetanovo nábeí Praha 1


více informací o prof. Della Porta naleznete Externí odkaz zde


Dobrovolná skromnost a alternativy rstu s kritickým odstupem


Katedra environmentálních studií FSS MU ve spolupráci s Katedrou Sociální a kulturní ekologie FHS UK poádají

23. kvtna v Brn studentskou konferenci na téma

dobrovolná skromnost a alternativy rstu s kritickým odstupem.Na konferenci vystoupí prof. Hana Librová, Mgr. Arnot Novák a Jan Urban, Ph.D.

Pedevím na ní ale bude iroký prostor pro pedstavení a reflexi studentských píspvk zaloených na bakaláských, magisterských ale i nediplomových pracích – a to jak v rozpracované, tak obhájené podob.

Nemén dleitým cílem konference je i propojení student a studentek z Prahy, Brna i univerzit v dalích mstech, kteí se zajímají o spoleenskou rovinu otázek ivotního prostedí. Sborník konference nabídne abstrakty pednesených studentských text i krátké informace o jejich autorech.


Úast na akci je zdarma.


webové stránky konference Externí odkaz http://humenv.fss.muni.cz/vykvety.

Abstrakty píspvk se pijímají do 31. 3. 2014.


Vichni jste srden zváni!Zveme Vás na kinopremiéru filmu Dál nicReiséra Ivo Bystiana o stavb dálnice D8 pes CHKO eské stedohoí, erozi obanské spolenosti, estetice liniových staveb a krajin, na pozadí sváru hlavního stavbyvedoucího a ekologického aktivisty.


Veejná kinopremiéra filmu se koná v pondlí 17. února 2014 v  kin Svtozor ve 20:30.


Rezervace vstupenek je moná Externí odkaz zde


Více o filmu Externí odkaz zde

Konec zkoukového období a zaátek letního semestruDle Externí odkaz harmonogramu akademického roku 2013/2014 koní v pátek 7. února 2014 zkoukové období. 10. února pak zaíná období pro registraci kurz na letní semestr (do 3. bezna).


V pondlí 17. února zaíná letní semestr v akademickém roce 2013/2014, který potrvá do 16. kvtna 2014.
Social Impact Award


zahájení 3. roníku soute Social Impact Award


11. února 2014 v 19,30 v Impact HUBu Praha.


Opt se hraje o nejlepí nápady jak pomáhat a podnikat zárove!

I v tomto roce budeme oceovat nejlepí nápady jak mnit svt k lepímu skrze spoleensky prospné podnikání.

Pedstaví se vítzové z minulých let, aby na vlastním píkladu ukázali, "e to jde”. Jejich píbhy zachycuje také výstava, která se pi té píleitosti oteve. Veer je otevený komukoliv, koho zajímá spoleensky prospné podnikání.

Detaily o letoním roníku najdete na naem webu Externí odkaz socialimpactaward.cz


V sekci rozvrhy najdete aktualizovaný rozvrh pro kombinované studium.

V nabídce pibyl nový volitelný kurz Projektový management v praxi - pednáet bude Mgr. Veronika Souková.

Kurz je oteven vem studentm v obou formách studia.BEYOND

BORDERS

Migration and (in)Equality

in Central Europe in Comparison


Migrace a (ne)rovnost ve stední Evrop


23.-24. ledna, FHS UK Jinonice, U Kíze 8, Praha 5,

Mezinárodní konference vnující se otázkam migrace a integrace ve stedoevropských zemich.

Poádá MKC Praha a FHS UK


Dokument ke stáhnutí Program konference

Externí odkaz Více informací

American Foundations and Social Sciences in Europe


zveme Vás na workshop American Foundations and Social Sciences in Europe, který poádá FHS a FSV UK.

Workshop se uskutení v pondlí 20.1.2014 v Jinonicích, U Kíe 8, Praha 5, u. 2080 od 16:30 hodin.

Zazní píspvky Ludovica Tournese (Université de Geneve), Terezy Pospíilové (FHS UK), Marka Skovajsy (FHS UK) a Jana Balona (FSV UK).


Vichni jste srden zváni!


Dokument ke stáhnutí Program
V sekci studenti a studium - Odkaz v rámci webu rozvrhy jsou zveejnny rozvrhy pro letní semestr 2013/14.Den otevených dveí na FHS UK

Zveme vechny zájemce o studium naeho oboru na Den otevených dveí, který probhne ve stedu 15. 1. 2014 v Jinonicích, v uebn 1037 od 14:00 do 15:00. Dozvíte se základní informace o náplni a prbhu studia, pípadn o monostech uplatnní po absolvování.

Tíme se na vai úast!


Dkujeme studentm druhého roníku za organizaci vánoní besídky 2013

a zárove pejeme vem hodn tstí, zdraví a úspch v osobním i pracovním ivot v novém roce 2014!Vánoní setkání 2013

Vánoní setkání 2013

Milé studentky, milí studenti!


V pátek 20.12. je dkanské volno a vekerá výuka se ruí.

Ve dnech 23.12 a 1.1.2014 uíváme dovolených, a na katede tudí nikdo nebude.

Tíme se opt na vidnou 2.1.2013


Hezké svátky!
Vánoní besíka student KSOS

Dokument ke stáhnutí 

úterý 17.12. od 18:30 hodin

u. C001 a C034, blok C v areálu FTVS Vokovice

Pro studentky, studenty, kmenové i externí vyuující, absolventky a absolventy a vechny pátele Katedry studií obanské spolenosti!

Jste srden zváni!
Sport a obanská spolenost


zveme vás na seminá Sport a obanská spolenost, který poádá FTVS ve spolupráci s Katedrou studií obanské spolenosti FHS UK.


Na seminái zazní píspvky z rzných obor spjatých s problematikou sportu a obanské spolenosti (financování OOS a dobrovolnictví v oblasti sportu, fanoukovské spolky, sportovní aktivity z pohledu vybraných sociolog, sport a ivotní styl senior aj.)


Seminá probhne v úterý 3.12. v areálu FTVS místnost H 119.


Dokument ke stáhnutí program
Imigrace v regionu stední Evropy

- mezinárodní konference -

Ve dnech 23. - 24. ledna 2014 v Jinonicích

Multikulturní centrum Praha vespolupráci s FHS UK


Konference se bude zabývat následujícími oblastmi:

Práva migrant na trhu práce - sluování rodin za úelem migrace- studium zahraniních student- téma sounáleitosti migrant s hostitelskou zemí- státní bezpenost a lidská práva- zdravotní stav a pée o migranty.


Anotace konferenních píspvk v délce 200-300 slov je moné zaslat do 1. prosince na e-mailovou adresu: daniela.penickova@mkc.cz. Akoliv komunikaním jazykem konference je anglitina se zajitním tlumoení do etiny, relevantní píspvky v etin budou rovn posuzovány a mohou být zaazeny do programu.

Ubytování a cestovné mimopraským úastníkm bude ásten hrazeno.

Detailní popis konference Dokument ke stáhnutí zde

Kontakt Dokument ke stáhnutí zde


V nakladatelství C.H.Beck vyla kniha Svejkovský, Deverová a kol.: Právnické osoby v novém obanském zákoníku. Komentá.


Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, e má právní osobnost, nebo jeho právní osobnost zákon uzná. Nový obanský zákoník úinný od roku 2014 právnickým osobám vnuje tyi oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního obanského zákoníku, ale té zákona o sdruování oban, zákona o obecn prospných spolenostech, zákona o nadacích a nadaních fondech a obchodního zákoníku.


Publikace je nejen prvním komentáem nové úpravy právnických osob na trhu, ale té praktickou pomckou, kterou vedle právník ocení té lidé, kterých se problematika nkterého z typ právnických osob týká.Svobodná firma

konference o lidsky dstojném a prosperujícím podnikání


probhne 18. íjna 2013 v Praze 5 na Smíchov (Staropramen - Paspv sál).

Moderovat bude Jaroslav Duek.

Vechny podrobnosti najdete v piloené pozvánce a na webové stránce Externí odkaz www.k3k.czCentrum sociální ekonomiky


nabízí studentm monost navtvovat bezplatné kurzy orientované na sociální oblast a na podnikání.

Více informací naleznete Externí odkaz zdeFestival divadla utlaovaných DIVUFEST


Festival je urený píznivcm umní, divadla, pracovníkm v sociální i pedagogické oblasti a veejnosti se zájmem nejen o dní kolem nás, ale i o aktivní zmnu spolenosti.

Dokument ke stáhnutí PozvánkaDokument ke stáhnutí 


Zveme vás vechny do Brna ve dnech 11. - 13. íjna 2013!

V nakladatelství Karolinum vyla kniha Dany Moree

Uitelé na vlnách transformace.


Transformující se spolenost prochází zmnami na mnoha úrovních. Tmi hlavními dvma jsou zmny ve strukturách a kultue spolenosti. Jak se vak tyto velké zmny promítají do ivot jednotlivc a malých spoleenství?

Kniha se snaí pispt k porozumní tmto otázkám pomocí exploratorního výzkumu na dvou kolách v mením mst ve stedních echách. V obou kolách sleduje autorka osudy dvou generací uitel. Pi rozhovorech s uiteli, vedením i rodii se zamuje na oblast vztah, hodnot, sdílených píbh i symbolického a rituálního svta – tedy na kulturu koly.


Kniha je k zapjení v knihovn katedry.
Nakladatelství Karolinum vás srden zve na prezentaci knihy Dany Moree


Uitelé na vlnách trasformace


Dne 26. 9. 2013 v 15.00, Bio-zahrada, Belgická 33, Praha 2

Dokument ke stáhnutí pozvánkaDokument ke stáhnutí 


Hodnocení studijního oboru absolventy katedry


V prosinci 2012 probhl przkum mezi absolventy magisterského studijního oboru Studia obanského sektoru na FHS UK v Praze, který zjioval jejich souasné pracovní uplatnní a názory na studium na naí katede. Przkum probhl v rámci projektu Zvyování flexibility absolvent oboru Studia obanského sektoru. Katedra studií obanské spolenosti zaala zjiovat uplatnní svých absolvent ji v roce 2007, ale toto je první przkum zamený na hodnocení studijního oboru jako takového. Výstupem z výzkumu je interní závrená zpráva (Pospíilová, paek 2013), kterou vak vnímáme pedevím jako cenný podklad pro dalí zlepování oboru, spíe ne veejný dokument. Vem absolventm, kteí se výzkumu zúastnili, dkujeme za odpovdi.

Dokument ke stáhnutí Zde jsou k dispozici nkteré výsledky výzkumu. Praha & EU: Investujeme do vaí budoucnosti


Vítáme Vás v novém akademickém roce 2013/14!


Zápis student do 1. roníku probhne v Jinonicích dne 23.9.2013. Více informací i rozpis dne najdete na stránkách Externí odkaz FHS Informaní schzka student s katedrou SOS probhne ve stejný den na stejném míst od 13:00 - 14:00 v uebn 1031.


Semestr zaíná 1.10.2013


Rozvrhy

V sekci Studenti a studium - rozvrhy - naleznete rozvrhy pro prezenní a kombinované studium na zimní semestr.